Hitra kirkelige fellesråd kan se tilbake på en hektisk tid med mye arbeid på kirkene. Mye er gjort og mere skal gjøres for å ta vare på Hitras sju kirkebygg.

Her er en statusrapport for kirkene, hentet fra årsrapporten til Hitra kirkelige fellesråd:

Hitra kirkeHitra kirke fra 1927 er fredet på grunn av sin spesielle arkitektur. Rehabilitering av kirken ble påbegynt juni 2012 o avslutta i 2013. Her er nesten alle fuger i kirken skiftet ut, samt at tårnluker er åpnet og reparert. Ny trapp til tårnet er bygd.

Ca. 80 takstein er skiftet på grunn av skader i forbindelse med stormene jula 2011. En del av det elektriske er reparert, da noe av det var fullstendig ødelagt og utgjorde en risiko for brann, samtidig som dette også var påkrevd som en følge av rehabiliteringen av kirken. Rampe og parkering for forflytnings-hemmede er bygget. Parkeringsplass er drenert på grunn av problemer med overvann.

Videre er også den store lysekronen som henger i taket restaurert. Etter mange år uten vedlikehold hadde denne blitt veldig skjev, slik at den ikke kunne brukes. I starten av oktober fikk vi lysekronen reparert, og nå kan den igjen brukes.

Dolm kirkei 2012 ble partiet mellom port og inngangsdør til kirken er hevet, slik at det ble lettere og komme frem for forflytningshemmede.

Dolm kvinneforening har sagt seg villig til å finansiere utbedring av rampe og trapp inne i kirken, slik at denne tilfredsstiller kravene til universell utforming. Endringene er godkjent av riksantikvaren og vil bli utført i 2014.

[M1]

Nordbotn kirke Det er i 2013 påbegynt en betydelig renovering/oppgraderingsarbeid på Nordbotn. Tidlig på året ble arbeidet med å utarbeide mengdebeskrivelse for prosjektet påstartet i samarbeid med Ing. Leif Fordal. Prosjektet ble lagt ut for anbud i Doffin i mai. Etter anbudsfristens utløp valgte Hitra kirkelige fellesråd og gi oppdraget til Astra bygg & entreprenør AS.

Jobben på kirken ble satt i gang omgående og ved årets slutt er mye av jobben allerede gjort. Her er nå toalett og inngangsparti universelt utformet, parkeringsplassen er hevet med ca. 100 cm (dette også med bakgrunn i universell utforming).

Alle vinduer i kirken er tatt ut og oppgradert. Murene er oppgradert, og jobben med å anlegge et enkelt kjøkken i dåpssakresti er startet. Prosjektet forventes å bli ferdigstilt til 1. juni 2014.Kvenvær kirke Spiret i Kvenvær kirke er oppgradert/skiftet ut i sin helhet i 2013. Det er nå en helt annen kvalitet på kobberet og løsningene på spiret i kirken. Det er også gjort utbedringer/oppgradering av tårnlukene, slik at disse også nå er tette for vær og vind.

Vi har fortsatt en liten utfordring i Kvenvær kirke, og det er at det tidligere har vært et vindu i tårnet på Kvenvær kirke. Da dette vinduet ble tatt vekk, så ser det ut som om de ikke har fått det helt tett. Dette må vi få tettet i 2014.

Forsnes kapell Kapellet blir lite brukt og det ble i 2013 ikke gjort noen forbedringer eller reparasjoner på kapellet.

Fillan kirke Ingen utbedringer ble gjort på og ved kirken i 2013. Fillan kirke er i Investeringsbudsjett for den neste 4-års perioden prioritert. Kirken trenger en oppgradering omgående. Kirkevergen har i samarbeid med Astra bygg & entreprenør AS gått over kirken for å finne frem til en ca. kostnad ved å oppgradere kirken til dagens krav vedrørende universell utforming og standard. Total kostnad på dette er etter et grovt anslag ca. 5 mill. eks. mva.

I møte med formannskap og senere rådmann og ass. rådmann har vi fått bekreftet at det hos administrasjon og formannskap også er et ønske om å oppgradere Fillan kirke. Vi håper at vi i samarbeid med politisk og administrativ ledelse i Hitra kommune skal få startet dette arbeidet i løpet av 2014.

Sandstad kirkeRestaureringsarbeidet ble startet opp vinteren 2011. Vi hadde re-åpning av kirken 2. september. Grunnet værmessige forhold i 2012, så ble det siste arbeidet på kirken fullført på våren 2013.

I 2013 fikk vi en vannlekkasje i prestesakrestiet. Dette ble en forsikringssak, men pga en forholdsvis høy egenandel på kr. 25.000,- så ble dette en stor kostnad for fellesrådet.