Planting av fremmede treslag i Norge kan bli et svært sjeldent syn fremover. Nylig gjorde regjeringen det klart at utplanting av en art kategorisert som «svært høy risiko» i Svartelista over fremmede arter normalt ikke vil tillates.

Det betyr at det normalt ikke vil være lov å plante ut det nordamerikanske bartreslaget sitkagran.

Det var i forrige uke at Miljøverndepartementet, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, la frem en veileder til forskriften om utsetting av utenlandske treslag fra juni i år.

Den gir oss stor grunn til å være optimistisk på vegne av biomangfoldet, mener Sabima, samarbeidsrådet for økologisk mangfold.

I veilederen står det nemlig at: «Når en art i Norsk svarteliste 2012 er oppført med «svært høy risiko», vil det normalt ikke være hjemmel til å tillate utsetting.» , opplyser

Sitkagran havnet i verstingkategorien til Svartlista. Det er fordi spredning av sitkagran, i likhet med mange andre fremmede treslag, utgjør et miljøproblem både utenfor og i selve plantefeltet.

Treslagene utkonkurrerer stedegne arter og skaper noe nær en monokultur. Resultatet er forringelse av økosystemer som finnes naturlig i området, og flere truede arter og naturtyper på rødlista.

Blir veilederen og forskriften fulgt opp slik den skal, vil det knapt kunne gis tillatelser til å plante ut utenlandske, miljøskadelige treslag i Norge.

Spiker'n i kista for sitka