Viruset eroppdaget i oppdrettsanlegget til Salmar, som ligger ved Gjelsøya vest på Hitra.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet om mistankenden 23.05.2012, og det ble tatt ut flere prøver 24.05.2012. Det ble fra dissepåvist PD-virus fra 10 av 18 prøver, og lokaliteten er båndlagt. Det foretas nåundersøkelser for å fastslå hvilken subtype virus dette er.

PD er en fiskesykdom med store økonomiskekonsekvenser. Sykdommen smitter ikke til mennesker. Den påvises regelmessig ioppdrettsanlegg sør for Hustadvika. Mattilsynet og oppdrettsæringen ønsker ikkeat sykdommen spres nord for Hustadvika i et område som stort sett har vært frifor sykdommen, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Totalt er det om lag 640 000 fisk pålokaliteten. Fisken er satt i sjøen i høsten 2010, og har nå en snittvekt på ca5 kg.

Nylig ble det også oppdaget PD i et av MarineHarvest sine anlegg på Frøya, og i januar i år ble PD oppdaget på Salmarsanlegg på Singsholmen, som ligger ca 10 km fra Gjelsøya.

PD er en sykdom som kun rammer laksefisk, og utgjøringen risiko for mennesker.