Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer sterk på at H/FrP-regjeringen har skjøvet på grensene for Froan landskapsvernområde i Frøya kommune, slik at to eksisterende lakseoppdrettslokaliteter nå ligger utenfor verneområdet.

- Dette beviser at regjeringen velger hensynet til kortsiktig profitt i oppdrettsnæringen, på bekostning av får felles naturarv, sier Gjertrud Berg (MDG)

Bakgrunnen for saken er at grensene for Froan landskapsvernområde er i dag endret, slik at to eksisterende lakseoppdrettslokaliteter nå ligger utenfor verneområdet

Dette innebærer en reduksjon av vernearealet med til sammen ca. 0,3 km²

- Konsekvensene av at det drives oppdrett på disse to lokaliteten gir et funksjonstap for verneområdet over et betydelig mye større areal enn det som fysisk tas ut, mener Berg.

- En annen type

Samtidig har landskapsvernområdet blitt utvidet med ca. 4,4 km² ved øygruppa Halten

Utvidelsen er et resultat av at Froan landskapsvernområde er et internasjonalt viktig våtmarksområde, et såkalt Ramsarområde. Norge plikter etter den internasjonale våtmarkskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen, å kompensere areal som blir tatt ut av eksisterende verneområde med et nytt verneareal.

- Men vernearealet som nå er opprettet er av en annen type enn det som tas ut, påpeker Gjertrud Berg

Gammel strid

Striden om oppdrett i Froan har pågått i 18 år, etter at Salmar flyttet to oppdrettsanlegg inn i Froan i forbindelse med sykdom i 1998. Miljøverninteresser har hele tiden vært krystallklare på at anleggene må fjernes fra området.

- Dette vedtaket vil vi arbeide for å reversere – om vi får vippemakt, sier Gjertrud Berg

Naturreservat

Froan naturreservat ble opprettet i 1979 for å bevare leve- og yngleområdene for fugl og sel, og er det største sammenhengende havområdet som er fredet som naturreservat i Norge.

- Det er ikke slik at man kan flytte fugl eller sel – fordi om oppdrettsnæringen har behov for stadig mer areal. De stjeler viktige naturområder for norske arter, på bekostning av vår felles naturarv, sier Berg.

Forsvaret øver inne i et naturreservat

Det er kjent at Forsvaret bruker deler av området som skytefelt.

- Dette helt upåvirket av vernet og naturforvaltningens ønsker. Det er jo ganske utrolig – at forsvaret også har fått lov i en årrekke å drive skyteaktivitet, inne i et verneområde. Forstå det den som kan, sier Berg.

Kystfiskerne fortrenges

Fiskerne har tidligere også mistet fiskeplasser i området, som Langskjæra. Nå har Lerøy to anlegg på området som fiskerne opplyste om var en av de få gyteplassene i Frøya for kysttorsk.

- Dersom gyteområdet blir ødelagt, er det en katastrofe for den lokale kysttorskstammen, mente fiskarlaget på det tidspunktet. Myndighetene la imidlertid ikke vekt på dette.

- Vi kan ikke fortsette denne trenden med å stadig flytte grensene, både bokstavelig og billedlig, for hvordan vi skal forholde oss til vernede områder. Fortsetter vi i dette sporet vil det til slutt ikke være noe igjen å verne, avslutter Gjertrud Berg i MDG.