Hitra ligger på toppen når det gjelder antall viltpåkjørsler i Sør-Trøndelag, med anslagsvis rundt 20 prosent av alle tilfellene i fylket.

På denne bakgrunn satte Hitra Utmarksråd for to år siden ned en arbeidsgruppe for å jobbe med handlingsplan og konkrete tiltak for å forebygge og redusere viltpåkjørsler. Arbeidsgruppa har bestått av leder Knut Tore Børø, Stig Helsø, Bjørn Jensen og sekretær Ida Nesset.

Øking i antall påkjørsler

Antallet på viltpåkjørsler på Hitra har vært høyt gjennom mange år. 40 hjort og 61 rådyr har måttet bøte med livet, bare i 2014. Antall kollisjoner ligger noe høyere, i 2014 52 hjort og 76 rådyr.

Statistikken over tid viser at problemet er økende, men den siste tiden har man registrert en gledelig nedgang i antall påkjørsler av hjort.

De viktigste årsakene til økt antall påkjørsler antas å være økning i hjorteviltbestandene, økende trafikkmengde og relativt høye hastigheter på norske veier.

Mulig å redusere antall viltpåkjørsler

Erfaringer fra andre steder i landet viser at problemet, i hvert fall delvis, kan reduseres.

I et forsøk på å redusere risikoen for hjorteviltpåkjørsler har det blitt gjennomført flere vilttiltak på norske veier. Dette kan være siktrydding langs vei, viltåkere eller foringsplasser, viltskremmere, viltvarslere, viltspeil, skilting mm

Resultater fra prøveprosjekt viser at noen tiltak har svært effektive, mens andre tiltak ikke har ført til særlig reduksjon av påkjørsler.

Siktrydding langs vei har vist seg å ha den beste effekten blant fysiske tiltak så langt.

Tiltak for å redusere påkjørsler

Utmarksrådet ser for seg flere tiltak for å redusere antall påkjørsler.

Informasjonsutveksling og kampanjer skal informere og heve kunnskapen blant våre sjåfører.

Videre mener arbeidsgruppa at viltpåkjørsler må inn i trafikkopplæringen av nye sjåfører.

Det foreslås også flere fysiske tiltak.

Rydding har vist seg som et effektivt tiltak. Statens vegvesen rydder innenfor sin eiendom, samtidig som Hitra kommune og Hitra Utmarksråd organiserer rydding av belter på minimum 10 meters bredde. På kjente krysningspunkt bør det ryddes ytterligere.

Aktiv skilting er et annet tiltak. Varselskilt om vilt bør flyttes og plasseres i henhold til endrede trekkruter for hjort.

Noen skilt, særlig i spesielt utsatte områder, bør utstyres med blinkende lys, med solcelle og batterikasse. Blinking på skiltene skrues på og av uregelmessig, dette for å holde oppmerksomheten mot skiltene oppe.

Orienteringstavle på Jøsnøya/Kalvøya for å advare bilister om at vilt er en vesentlig del av trafikkbildet på Hitra blir også foreslått.

Likeledes aktive skilt i Innerdalen og på Hammerstadsletta i begge retninger, som advarer trafikanter om at dette er utsatte strekninger for viltpåkjørsler.

Det er i flere områder i landet prøvd ut forskjellige vilt-varslere og skremmere. Dette kan være et aktuelt tiltak på utsatte strekninger, mener arbeidsgruppa i utmarksrådet som også legger til at godt vedlikehold av hvit kantlinje på veien kan være et godt hjelpemiddel da den vil virke som en varsellampe dersom linjen brytes av et vilt foran bilen.

Handlingsplan for vilt og trafikk fra utmarksrådet er nå ute til høring. Eventuelle merknader til planforslaget må fremsettes til kommunen innen 24. januar.