Brannsjefen i Orkdal, Skaun og Snillfjord kommuner og brannsjefene i Agdenes og Meldal kommuner har fattet likelydende vedtak om bålforbud.

- Det er generelt forbudt å gjøre opp ild utendørs, og forbudt å behandle brannfarlige gjenstander i områder med fare for uønsket brannspredning. Forbudet gjelder fra nå kl. 1200 i dag, forteller Leif-Harald Bremnes, brannsjef for Orkdal, Skaun og Snillfjord.

Tidligere i uka gikk Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ut og frarådet all bruk av åpen ild utendørs i hele Trøndelag, men ikke alle steder er det innført totalforbud.

Forbudet i Snillfjord er gitt med bakgrunn i stor brannfare grunnet uvanlig tørre forhold i skog og annen utmark, ugunstige vindforhold, og et langtidsværvarsel uten nedbør av betydning, forteller brannsjefen, som samtidig gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven:

- Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, refererer han.