Entreprenøren Kruse Smith har fått jobben med å bygge ny vei i Snilldalen og ved Våvatnet på Fv. 714. Kontraktsummen er på 273 millioner kroner. Kontrakten ble signert i dag mellom Statens vegvesen og Kruse Smith kontrakten. Kruse Smith bygde også tre tunneler på Lakseveien i perioden 2011-2014.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet i mai, noen måneder tidligere enn planlagt, og vi får dermed til kontinuerlig anleggsdrift i utbygginga av fv. 714, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

- Anleggsarbeidet vil stort sett foregå i urørt terreng. Dermed blir trafikantene på fv. 714 i liten grad berørt. Det kan likevel bli skiltet med lavere fartsgrense noen steder. I tillegg vil det bli flere tunge kjøretøy som utfører massetransport i området, sier Moe.

To tunneler i Snilldalen

Jobben Kruse Smith skal gjøre består av to deler. I en pressemelding forteller Statens Vegvesen at den nye veien i Snilldalen vil gå fra Snilldalssæter til Snilldalsli, en strekning på 3,1 km. Fra Snilldalssæter føres den nye veien videre nordover mot Snilldalen gjennom to trefeltstunneler, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning. Det er ca. 175 meter vei i dagen mellom tunnelene.  Videre ligger veien i sidebratt terreng ned mot Snilldalselva før den krysser elva med ei 64 meter lang bru og ligger på nordøstre side fram til den tilpasses eksisterende veg rett sør for Snilldalsli.

Ny veg ved Våvatnet

I entreprisen inngår også jobben med å anlegge 870 meter ny veg gjennom eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veilinja går gjennom er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Veiskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen.

Trafikkåpninger

Vegen ved Våddånesset skal åpnes for trafikk til jul 2015, mens ny vei i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.

Partiene som nå skal utbedres er preget av smal og svingete vegbane, og i Snilldalen er det også problematiske stigningsforhold. Hensikten med de to delprosjektene er å korte ned kjørelengden og samtidig bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten.

Statens vegvesen bygger ny fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.