Imdi(immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet) har bedt Hitra kommune om å bosette 20 flyktninger i 2016, og 22 flyktninger i 2017. Av disse ber Imdi om at det blir bosatt henholdsvis fem og åtte mindreårige flyktninger i 2016, og 2017.

Saken ble behandlet i siste formannskapsmøte, med en innstilling fra rådmannen på å opprettholde kommunestyrets vedtak om å ta i mot ti flyktninger i 2016. I tillegg ville rådmannen at kommunen avventer bosetting av flyktninger de neste årene, inntil man ser hvilken virkning asylmottaket har på lokalsamfunnet.

Og dersom det er familier som bosettes, kommer barn opp til 18 år i tillegg. Men rådmannen vil avslå å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Helt uaktuelt

Ordfører Ole Haugen la frem et alternativt forslag, med bosetting av samme antall flyktninger i 2016 som punkt én, men mener det er uaktuelt å ta i mot flyktninger i årene fremover:

* Hitra kommune beklager veldig sterkt at IMDi gjennom sine anmodninger om framtidige bosettinger ikke vil eller evner å nyansere og differensiere mellom kommunenes ulike status gjennom det som er bosatt av flyktninger tidligere. Denne skjevheten som dette gir blir ytterligere forsterket av at IMDi heller ikke hensyntar hvilke kommuner som ufrivillig har måttet godta bosetting av flyktninger, som følge av kommersielle aktørers anbud og derav vedtak i UDI om etablering av asylmottak, slik som bl.a. Hitra kommune opplever. Sistnevnte, altså det nylig etablerte asylmottaket i vår kommune, medfører at kommunens kapasitet, evne og vilje er mer enn utnyttet, og derav gjør det helt uaktuelt å si ja til å bosette flyktninger i 2017-2019 slik IMDi ber om.

* Hitra kommune tilbyr heller ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 2016-2017, med mindre det på et senere tidspunkt framkommer mer konkrete løsninger som viser

at dette kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.

Vil ikke ta i mot noen

Lars P. Hammerstad(Sp), la også frem et alternativt forslag:

1. Hitra kommunestyre opphever sitt vedtak om bosetting av flyktninger i 2016.

2. Hitra kommune avventer å tilby bosetting av flyktninger i 2017 – 2019 inntil man ser hvilken virkning Hitra Statlige Mottak sine 140 plasser og den opsjonen som foreligger på 30+30 plasser har på lokalsamfunnet i Fillan og Hitra som helhet.

3. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 2016-2019.

Hammerstads forslag fikk tre stemmer, og dermed avvist av formannskapet.

Ordførerens forslag ble vedtatt med fire stemmer og vedtatt som tilrådning til kommunestyret.