Bare innen helse- og omsorg er de økonomiske rammene for det etablerte interkommunalt samarbeidet mellom Hitra og Frøya på 30 millioner kroner. I tillegg kommer interkommunalt barnevern og PPT, hvorav det siste har eksistert i mer enn ti år. PPT har levert en papport hvor det påpekes at manglelen på felles IKT-system gjør arbeidshverdagen tungvint, og hindrer samkjøring.

«De ansatte rapporterer om en hverdag preget av løsninger som skaper frustrasjoner og ”plunder og heft” og som er til hinder for å utvikle en ”interkommunal identitet” og vi-følelse.» står det i saksframlegget som formannskapet i Frøya skal ta stilling til kommende uke.

Rådmannen ber om mandat til å sette ned ei gruppe som skal jobbe fram forslag til IKT-samordning for Frøya og Hitra. Det foreslås spesielt at man vurderer muligheten for «ett datarom, med felles indre sone og sammenslått domene og infrastruktur».

«Felles systemer som bygger opp under gode løsninger for dokumentasjon, kommunikasjon og effektivitet i oppgaveløsningen vil gi trygge og fornøyde medarbeidere og gode tjenester til brukerne», skriver rådmannen i sitt framlegg.

Det forutsettes også at Hitra kommune gjør et likelydende vedtak.