Siktede forklarte i Fosen tingrett at hun har fått arbeidsavklaringspenger gjennom NAV. Hun har samtidig hatt deltidsstilling ved en arbeidsplass i øyregionen. Siktede erkjenner at hun hadde en del arbeidstimer som ikke ble oppgitt på meldeskjemaene til NAV.

På meldekortene opplyste hun å ha jobbet omlag timer, til tross for at hun faktisk hadde jobbet over 400 timer.

Siktede opplyser at hun i forbindelsen med arbeidsavklaringspengene fikk veiledning i hvordan meldeskjemaene skulle fylles ut, samt fikk opplysning om konsekvensene ved å gi uriktige opplysninger, herunder ikke oppgi utført arbeid i samme periode.

Frøyakvinnen kunne ikke si noe om hvorfor hun fylte ut skjemaene uriktig, men hun var klar over at hun mottok arbeidsavklaringsmidler som hun ikke hadde krav på.

Hun erkjente straffeskyld i henhold til siktelsen, og avga i retten en uforbeholden tilståelse.

I skjerpende retning legger retten vekt på at trygd er et velferdsgode og at trygdesystem er basert på tillit. Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt på misbruk.

Høyesterett har uttalt at folketrygdens grunnbeløp på gjerningstiden vil være en passende målestokk for grensen mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel for førstegangsovertredere.

Beløpet i denne saken ligger klart under dette. Retten fant det derfor riktig at det idømmes en samfunnsstraff i dette tilfellet.

Straffen ble derfor satt til 30 timers samfunnstraff.

Domfelte erklærte at hun vedtok dommen.