I begynnelsen av september mottok 2000 hitterværinger invitasjon til å delta i folkehelseundersøkelsen. 38 prosent valgte å svare, noe som assisterende rådmann Harald Hatle og leder i helse og omsorgskomiteen Torfinn Stub mener er en god svarprosent.

- De som har svart fordeler seg jevnt på både alder, kjønn og inntekt, og derfor gir besvarelsene et representativt bilde av hitterværingens helse, sier Hatle.

Positive funn

Flere av hovedfunnene i undersøkelsen gjør Hatle og Stub svært fornøyde. Nesten åtte av ti hitterværinger melder om at de er fornøyde med tilværelsen. Nærmere sju av ti rapporterer om en god eller svært god selvopplevd helse. Og 82 prosent kan hevdes å ha høy eller svært høy livskvalitet. Dette er tall som ligger over landsgjennomsnittet.

- Dette bekrefter en positiv samfunnsutvikling, sier Hatle. Han mener at de gode tallene kan tilskrives en aktiv hitterværing som tar del i nærmiljøet og grenda si.

Personer i Hitra kommune er mer tilfredse med nærmiljøet hva man er ellers i landet. Dette kan sees som noe forklaringen på hvorfor hitterværingen er mer tilfredse med tilværelsen og har høyere livskvalitet enn landsgjennomsnittet.

Unge og ensomme

Men Hatle og Stub er også klar på at resultatene gir kommunen noe å jobbe med.

- Til sammen seks prosent av befolkningen har svart at de har kjent på ensomhet. Det overraskende er at de under 30 er de mest ensomme på Hitra, mener Stub.

Blant arbeidsinnvandrerne i kommunen er ensomhet mest utbredt. Til sammen 38 prosent i denne gruppen oppgir at de av og til eller ofte er ensomme.

- Selv om befolkningen i kommunen i snitt er mindre ensomme enn resten av landet er dette tall som vi tar på alvor. Ensomhet fører ofte til andre plager og sykdommer som forringer både psykisk og fysisk livskvalitet, forklarer Hatle.

Hatle og Stub er særlig opptatt av hvorfor de unge opplever ensomheten, og håper at noe av svarene er å finne i siste Ungdata-undersøkelse som ble gjort for to år tilbake.

Overvekt av overvekt

Når det kommer til overvektsproblematikk har kommunen mindre gode resultater å se på. 63 prosent av befolkningen har en BMI over 25 og regnes som overvektige.

Det er en høyere andel overvektige blant menn enn blant kvinner, mens andelen normalvektige er størst blant kvinner og personer under 30.

Videre arbeid

- Vi kommer nå til å dukke ned i tallmaterialet og se på hva som gir disse utslagene. Vi må ha treffsikkerhet på tiltakene vi etter hvert iverksetter, sier Stub.

- Det er flere aktører som er aktuelle å samarbeide med fremover. Først og fremst er kommunens egen koordinator for innvandrere, men også legestanden, frivilligsentralen og interesseorganisasjoner.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no