Mattilsynet melder i dag om ny mistanke om fiskesykdommen ILA i et oppdrettsanlegg på Frøya.

- Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 34857 Salatskjæra i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS. Mistanken bygger på prøver tatt av Mattilsynet 10. august. Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanken 30. august fordi PCR-analyser av prøvene var positive for ILA. Oppdrettsanlegget ble båndlagt på mistanke om ILA-smitte 30. august. Restriksjoner er pålagt for å hindre smittespredning fra lokaliteten, blant annet med forbud mot å ta fisk ut av eller inn i anlegget. Dersom mistanken om ILA bekreftes, blir lokaliteten pålagt utslakting innen en kort frist. Det er stor fisk som nærmer seg slakteklar størrelse ved lokalitet Salatskjæra, melder Mattilsynet.

Denne mistanken kommer på toppen av tidligere mistanker i nesten samme område.

- Salatskjæra ligger i kontrollområdet for ILA som ble opprettet etter utbrudd av ILA på to lokaliteter i Frøya i april. Lokaliteten Kattholmen og Kattholmen II som også er mistenkt for sykdommen ILA ligger snaut 5 kilometer unna. Mattilsynet har tatt ut prøver av fisk ved Kattholmen, men analysene har ikke gitt grunnlag for verifisering av ILA. Det er derfor planlagt nye prøveuttak senere, skriver Mattilsynet.

Ingen betydning for folkehelsen

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Hett tema

Salatskjæra som oppdrettslokalitet har vært et omstridt tema lokalt. Salmars søknad om å få etablere oppdrettsanlegg ved Salatskjæra utenfor Mausund, førte til protester fra de lokale fiskarlagene.

Frøya kommune valgte å høre på fiskeriinteressene, og anbefalte at det ikke ble gitt tillatelse til oppdrett på lokaliteten. Mattilsynet var derimot positiv til å gi tillalelse, hvis det samtidig medførte at Salmars lokalitet ved Gjelsøya på Hitra ble trukket inn. Gjelsøya blir betraktet som en miljømessig mye dårligere lokalitet enn Salatskjæra.

Det er fylkeskommunen har har myndigheten til å tillate oppdrettslokaliteter, og de valgte å si ja til Salatskjæra. Men etter at fylkeskommunen gjorde sitt vedtak, klaget Norges fiskarlag saken inn til fiskeridirektoratet. Direktoratet behandlet i fjor klagesaken, og deres avgjørelse er endelig: Fiskarlagets klage tas ikke til følge, og Salmar får drive oppdrett på lokaliteten de har søkt om.