I rådmannens budsjettforslag for 2017, kommer det frem at Hitra kommunes inntekter går ned med en million kroner, og at det må brukes av oppsparte penger for å komme i balanse med regnskapet.

Formannskapet skal behandle budsjettet torsdag og fredag denne uken.

- Til tross for at kommunenes inntekter øker på landsbasis, er det nedgang for Hitra kommune i 2017. Det er stort sett de største kommunen og og kommuner i i de mest sentrale områdene som nyter godt av inntekst-økningen i kommune-Norge. For øvrig har de ansatte vært svært påpasselige med pengebruken i 2016 og prognosene viser foreløpig et mindre forbruk enn budsjettert. Dette betyr ikke at vi får overskudd i 2017, men at vi vil ha behov for å bruke mindre av oppsparte midler enn forutsatt, skriver rådmannen.

Stor lånegjeld og tapping av fond

På grunn av de store investeringene, først og fremst på Jøsnøya, har ført til økt rente og avdragsbelastning, på 5,2 millioner fra 2014 til 2015.

Siden 2013 har total lånegjeld per innbygger økt fra rundt 105.000 kroner per innbygger, til rundt 173.000 kroner i 2016. Det er høyt i forhold til gjennomsnittet for landet. Rådmannen beregner at dette lånenivået vil holde seg stabilt frem til 2020.

De høye investeringene har også ført til at kommunens fond har blitt redusert med rundt to tredeler siden 2010, fra drøyt 175 millioner kroner, til drøyt 84 millioner kroner.

- Med den økonomiske situasjonen kommunen er i vil samlede fond være nede i kr 60 mill. ved utgangen av 2017. Dette er en reduksjon på 29 prosent på to år, skriver rådmannen blant annet.

Inntektene vil øke igjen

Men det beregnes at tappingen av fondene vil stoppe fra 2018, og at det vil være mulig å avsette penger til fondene igjen i 2019. Det er på grunn av budsjettert driftsreduksjon, støtte til kommunereform, andeler fra nye laksekonsesjoner, og økte inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk. Fra 2019 vil det utgjøre 25 millioner kroner i året.