Lokalavisa hadde fredag 17. juni en reportasje som belyste situasjonen på Inn-Hitra, hvor det i praksis er byggestopp på grunn av et rekkefølgekrav om at det må bygges gang- og sykkelvei før nye boligområder kan bebygges. Dette på grunn av trafikksikkerhets-situasjonen, med mye tungtrafikk fra industrien på Hestvika. Lokalavisa intervjuet også paret Ina Mikalsen og Dag Ove Gården, som fortvilet over at de ikke får dispensasjon til å å bygge hus på Inas heimplass. De viste til at de første hadde fått positivt signal fra vegvesenet, men da kommunen ga dem tillatelse, påklaget vegvesenet saken, og fylkesmannen underkjente dispensasjonen.

Seksjonssjef Erik Jørgen Jølsgard i Statens vegvesen svarer at saker om nye avkjørseler og bebyggelse har vært problematisk gjennom flere år:

- At Mikalsen og samboer har vært i kontakt med Statens vegvesen og spurt om avkjørselen til tomta er riktig, men da vi vi uttalte oss om dette var vi ikke klar over at eiendommen lå i et LNF-område, noe vi beklager at vi ikke tok høyde for. At det i artikkelen fremstilles som at vi først sa ja, og deretter nei, er følgelig feil. Det fins i tillegg flere områder langs denne veien som er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel hvor de kan kjøpe tomt og bygge bolig. Statens vegvesen ønsker at alle som bor langs vegen skal få et trafikksikkert tilbud for myke trafikanter frem til skolen, og det er derfor satt krav om bygging av slikt i reguleringsplaner langs vegen. Det vi får til svar da, er at da blir det ikke bygging, for ingen vil ta på seg de kostnadene, skriver Jølsgard i en e-post til lokalavisa.

Han viser til at det lokalt er påpekt at veien oppleves farlig, og at Statens vegvesen derfor har oppfordret kommunen til å være restriktive med å tillate bygging inntil det er trafikksikkerhets-tiltak på plass.

- Vi erfarer at kommunen gir dispensasjoner til bygging i LNF-områder, hvor vi ikke kan stille de samme krav til trafikksikre tilbud til myke trafikanter som vi gjør når noen regulerer et større område. En av få muligheter vi har, er eventuelt å påklage kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Statens vegvesen har oppfordret Hitra kommune om å være svært restriktive med å gi tillatelser til bygging her på grunn av trafikksikkerheten, til tross for at bygging er i tråd med overordnet plan. Det har stadig vært påpekt lokalt om hvor farlig vegen oppleves, også gjennom oppslag i Hitra-Frøya, og vi får stadig henvendelser fra privatpersoner som opplyser om farlige hendelser. Barna på Strand oppvekstsenter har sågar laget seg sin egen trafikksikkerhetsplan, fordi de opplever skolevegen sin som farlig. En sak som Hitra-Frøya slo stort opp på nyåret. Det er nettopp slike forhold vi ønsker å unngå, det å etablere seg i et område og senere hevde hvor farlig det er å bo her «så nå må det bygges gang- og sykkelveg» Vi er derfor litt undrende til at ordfører Haugen hevder Statens vegvesen ser på Hitra med «bybriller», når vegen samtidig oppleves som så farlig av de som bor der, at barna ved Strand skole har laget sin egen trafikksikkerhetsplan for å påpeke nettopp dette, skriver seksjonssjefen i Statens vegvesen.

Jølsgard peker på at vi i artikkelen ikke fikk fram at Hitra kommune ønsker å beholde Hestvika som industriområde.

- Det skrives i artikkelen at Statens vegvesen anslo det som irrelevant at Lerøy Midnor skulle flytte fabrikken til Jøstenøya, den gang reguleringsplanen for Sandstadvika var hos Fylkesmannen til mekling. Dette er ikke korrekt. Statens vegvesen spurte Hitra kommune om de ville vurdere å omregulere næringsområdet i Hestvika til noe annen enn næring/industri, for på den måten å sikre at det ikke blir økt andel av tungtrafikk langs Fv 341. Dette ville ikke Hitra kommune. Dermed må vi forholde oss til nåsituasjonen, som er at selv om Lerøy Midnor flytter til Jøstenøya, står hvem som helst fritt til å starte opp ny industri i Hestvika, og trafikksikkerheten vil forbli uendret, poengterer Erik Jørgen Jølsgard i Statens vegvesen.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no