Sivilforsvaret i Sør-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt har gjort opp status etter de store skog- og lyngbrannene i  Flatanger, Frøya og Malvik.

Totalt har 79 tjenestepliktige og fast ansatte personell levert 1800 timeverk i forbindelse med de tre brannene, noe som tilsvarer 75 innsatsdøgn.

Personell fra avdelingene på Hitra-Frøya, Midtre-Gauldal, Hemne, Orkdal og Trondheim deltok i innsatsene. Sivilforsvarets avdelinger er fordelt over hele Sør-Trøndelag.

Avdelingene har bidratt med transportstøtte, Brannbekjempelse, vannforsyning og etterslokking, vakthold og sikring samt logistikk og materiellstøtte.

Distriktet benyttet egne ressurser som ATVer, brannpumper, tungt brannmateriell og annet skogbrannutstyr i tillegg til ytterligere materiell fra egne og sentrale Sivilforsvarslagre.

Forsterkningsressurs

Sivilforsvaret er en statelig forsterkningsressurs som består av tjenestepliktig personell innrullert i ulike avdelinger over hele landet.

Avdelingene yter støtte til Politiet, Brannvesenet, helse og kommunene primært og er øvet og utrustet for ulike typer oppdrag.

Avdelingene er fordelt på 20 distrikter med fast ansatte som leder og følger opp avdelingene i forhold til øvelser, beredskap og innsats.