Mannen ble i fjor høst i Fosen tingrett dømt for besittelse og formidling av barnepornografi, ved at han mottok, oppbevarte og distribuerte bilder som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn.

Dommen i tingretten ble fastsatt til 120 dagers fengsel.

Øyværingen anket straffeutmålingen, og nylig kom saken opp i Frostating lagmannsrett.

Her ble det fra tiltaltes side lagt vekt på at omfanget var svært begrenset, og at forholdet har ikke pågått over lang tid. Det ble også understreket at han ikke er en del av et nettverk.

Påtalemyndigheten viste til at saken ikke gjelder kun besittelse av barnepornografisk materiale, men også formidling av dette. Det ble videre påpekt at materialet gjelder stort sett svært alvorlige, grove seksuelle overgrep mot barn.

Likevel medgir lagmannsetten at omfanget av materialet er relativt beskjedent. Det dreier seg om 23 bilder og 4 korte filmsnutter.

Frostating lagmannsrett mener tingretten i liten grad har beskrevet materialet og omfanget av dette.

– Det synes som tingretten har lagt til grunn et mer omfattende materiale i antall og en mer omfattende aktivitet/utveksling av materiale over en lengre tidsperiode enn det er dekning for. Tingrettens utgangspunkt for straffen synes derfor for høyt, uttaler lagmannsretten.

Frostating lagmannsrett kom etter en samlet vurdering fram til at straffens utgangspunkt bør være fengsel i 90 dager.  Siktedes uimiddelbare tilståelse gir grunnlag for strafferabatt, en rabatt lagmannsretten mente burde være et fradrag i straffen på 30 dager.

Den endelige dommen i lagmannsretten ble dermed fastsatt til 60 dagers fengsel.