Tilgangpå tilstrekkelig og riktig kompetanse er en av de viktigste utfordringene fordistriktene de neste årene. Kysten er klar og Blilyst har i dag fått tildelt 4 millioner kroner fra Kommunal- ogregionaldepartementets Bolyst-utlysning i 2012. 17 distriktskommuner iSør-Trøndelag er dermed omfattet av prosjektet.

Midleneskal brukes målrettet til arbeidskraftmobilisering i distriktet. Prosjektetskal fokusere på å øke attraktiviteten til distriktene, for derigjennom åtiltrekke seg ny arbeidskraft. Det skal jobbes med en rekke konkrete tiltak motulike typer arbeidskraft og målgrupper, for å oppnå målet om øktmobilisering.

-Vi gleder oss til å styrke innsatsen på et område vi anser som avgjørende forvekst i distriktskommunene. En helhetlig satsing hvor man sikrer tett samarbeidmed både offentlige og private lokale aktører er en av de viktigste suksessfaktorenefor prosjektet, sier daglig leder Leif Harald Hanssen i Kysten er klar.

Itillegg til bevilgningen fra KRD, har Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilget 1,65mill. kroner til prosjektet. Både Blilyst og Kysten er klar vil i tillegg bidramed en betydelig medfinansiering.

Prosjektetvil ha oppstart høsten 2012 og prosjektperioden vil vare i 3 år. I startfasengjennomføres en kartlegging av hva som i dag finnes av tiltak i de forskjelligekommunene. I prosjektperioden vil man i prosjektet bistå kommunene bådepraktisk og økonomisk til gjennomføring av ulikeaktiviteter.