Fenestunnelen åpnet med brask og bram onsdag, samtidig som den trafikkfarlige Fenesbakken ble stengt. Se hvordan den første kjøreturen var i videoen ovenfor.

- Særs viktig prosjekt

- Dagens Fv714 Stokkhaugen-Sunde har en lengde på 57,6 km og har i hovedsak lav standard med strekningsvis smal og svingete veg og partier med problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid. På grunn av  svært begrensede omkjøringsmuligheter gjør det strekningen svært sårbar ved trafikkuhell. Vegen har de siste åra i gjennomsnitt vært stengt i underkant av 30 ganger per år i forbindelse med bilberging, sier fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp).

- 75 ulykker med personskade

Han mener Fenestunnelen – og Valslagstunnelen og Brattstiåstunnelen som er under arbeid, er svært viktig for trafikksikkerheten.

- Ulykkesstatistikken for Sør-Trøndelag viser en klar overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskade på fv.714 sammenlignet med øvrige fylkesveger. På strekningen er det i perioden 1997-2011 registrert 75 ulykker med personskade. Før utbyggingen var det en bakke med nær 9 prosent helning med dårlig sikt like etter avkjøringen til Fenes/Imsterfjorden. Dette medførte at mange, særlig store kjøretøyer, sto fast i bakken og til dels sperret all trafikk inntil hjelpemannskap har kommet på stedet. Gjennomsnittlig trafikkmengde for hele strekningen er i dag på ca. 1.300 kjøretøy per døgn. Tungtrafikkandelen er ca. 10 %. Derfor er dette prosjektet særs viktig, mener Braut.

- Fenestunnelen er framtid

Egil Hestnes(H), tidligere ordfører på Hitra har gjennom mange år stått på for få til en sikrere og mer fremkommelig fv.714.

- Som medlem av Fylkestinget og Samferdselskomiteen, hadde jeg gleden av å være til stede under markeringen av at Fenestunnelen er åpnet for trafikk, og jeg ville gjerne gi følgende kommentarer:

Fenesbakken er historie – Fenestunnelen er framtid. Ei vellykka forsering av Fenestunnelen er fullført og med et svært godt resultat. Både av hensyn til alminnelig fremkommelighet, særlig vinters tid, og ikke minst av hensyn til trafikksikkerhet, er dette delprosjektet av stor betydning for regionen. Bred politisk enighet i Fylkestinget om forskottering er selve nøkkelen til at dette store utbedringsprosjektet av Fv 714 er så godt i gang. Nå gjelder det at alle gode krefter både lokalt og regionalt settes inn på å sikre fortsettelsen etter de tre tunnelene. Vi må for all del unngå opphold i anleggsvirksomheten, mener Hestnes.

De to gjenværende tunnelene, Brattstiåstunnelen og Valslagstunnelen, forventes å være ferdig henholdsvis sommeren 2013 og til jul i år.