Noen av regjeringens prioriteringer i forslag til statsbudsjett for 2017:

* Senker inntektsskatten fra 25 til 24 prosent.

* Formuesskattesatsen uendret, bunnfradraget økt fra 1,40 til 1,48 millioner kroner.

* For bedrifter innføres verdsettingsrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler.

* Innføre finansskatt 5 prosent på lønn og overskudd, gir regnskapsmessig inntekt på 1,8 milliarder kroner.

* Øke avgiftene på utslipp av klimagasser og på bruk av drivstoff med til sammen 1,6 milliarder kroner.

* Øke kommunenes inntekter med 4,075 milliarder kroner.

* Forsvarsbudsjettet styrkes med 1,9 milliarder kroner.

* 33 milliarder kroner til vei og 21,9 milliarder til jernbane. Samferdselssatsingen øker med 4,4 prosent.

* Kollektivinvesteringer på 1,5 milliarder kroner i de ni største byene.

* Fjerne skattefritaket for bønder som får investeringsstøtte, aksjeselskaper kan få jordbruksfradrag.

* 4 milliarder kroner i tiltak for å bekjempe ledighet på Sør- og Vestlandet.

* 900 millioner kroner mer til politiet.

* 3,4 milliarder kroner til bistand til utdanning.

* 2,8 milliarder kroner til regnskogsatsingen.

* 75 millioner kroner til et nytt kystgående havforskningsfartøy og 972 millioner til et nytt isgående forskningsfartøy.

* Tusen nye tiltaksplasser der ungdom og innvandrere utenfor EØS-området prioriteres. 30 millioner kroner øremerkes for å få ungdom ut i jobb.

* 200 millioner kroner på en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

* 176 millioner kroner til å bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner.

* Sykehusene styrkes med 1.888 millioner kroner.

* 75 millioner kroner i investering til å etablere protonbehandling.

* Nytt sykehus i Stavanger, låneramme på 5,9 milliarder kroner i perioden 2017-23. (©NTB)