I en pressemelding forteller miljøverndepartementet at de i dag har bestemt seg for at det skal legges til rette for oppdrett i Froan:

«Departementet har difor i brev av i dag bedt Direktoratet for naturforvaltning om å utarbeide høringsutkast til endring av vernegrensa for Froan landskapsvernområde. Føremålet med denne endringa er å ta dei to oppdrettsanlegga ut av verneområdet. Inntil grenseendringssaka er sluttført blir det gitt ny mellombels dispensasjon til dagens eksisterande oppdrettsverksemd. Det har vore drive oppdrett i Froan landskapsvernområde sidan 1998.

Sidan den aktuelle endringa skjer i eit Ramsarområde vil departementet samstundes be om at det vert gjort ei utviding av verneområdet. Utvida areal bør følje dei retningslinene som er gitt under Ramsarkonvensjonen.» heter det i pressemeldingen.