På bakgrunn av en anonym bekymringsmelding om at sauer gikk innesperret på et svært lite inngjerdet areal med mye gjørme, gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med dyrevernnemnda en kontroll hos tiltalte i fjor vår.

Det ble under inspeksjonen observert at området dyrene gikk på var svært opptråkket.  For å komme til et område med naturlig le, måtte dyrene krysse et bløtt område med dyp gjørme.

Mattilsynet foretok senere en uanmeldt inspeksjon i samarbeid med dyrevernnemnda. Da ble det funnet døde dyr, både lam og voksne dyr. Dyrene lå spredt rundt i terrenget.

Noen av kadavrene var ferske, andre av eldre datering. Senere gikk Mattilsynet over et større område og fant flere døde dyr. Det ble også funnet et forlatt, utmattet og sykt lam.

En holdvurdering av dyrene viste at flere var sterkt avmagret.

På tidlighøsten ble det gjennomført en ny inspeksjon hos tiltalte. Det ble denne gang ikke funnet grunnlag for nye pålegg.  Før jul mottok Mattilsynet melding fra tiltalte om at alle dyr var sendt til slakt.

Forurensete rundballer?

Med unntak av fôringen, mener retten tiltalte har hatt vanskelig for å følge opp besetningen og alle påleggene fra Mattilsynet.

Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld, og bestrider at det har vært mangel på fôr. Han har opplyst at han har matet med rundballer hele vinteren, med tillegg av pellets under lammingen. Tiltalte hadde selv observert at sauer hadde skrantet, men antok i retten at dette kunne ha sammenheng med forurensete rundballer å gjøre. Dette kunne også være årsaken til at dyre døde.

Ikke tilstrekkelig tilsyn

Det var etter rettens vurdering ingen tvil om at tiltalte ikke har ført tilstrekkelig tilsyn med besetningen.

Retten finner imidlertid ingen grunn til å trekke i tvil tiltaltes forklaring om at dyrene har fått nok fõr.

Tilstrekkelig fôr er imidlertid ikke tilstrekkelig dersom dyrene ikke kan nyttegjøre seg dette, påpeker retten som viser til at tiltalte til tross for bekymring om at mange av dyrene skrantet, ikke gjorde noe for å undersøke årsaken til dette.

Uklar dødsårsak

Når det gjelder årsaken til at dyrene døde, er dette uklart.

– Årsaken til dødeligheten er imidlertid ikke avgjørende. Det vesentlige her er at tiltalte ved å unnlate tilsyn ikke har skaffet seg kunnskap om tilstanden til besetningen, slik at han kunne satt inn tiltak i forhold til dette og forhindret lidelse i utrengsmål. Det er imidlertid på det rene at tiltalte unnlot å følge opp, selv om han ble fortalt at det var syke og døde dyr, og fikk en klar oppfordring om undersøkelse av veterinær, herunder gjennom pålegg, påpeker retten.

Tiltalte har under saken fremsatt ulike teorier rundt dødeligheten blant sauene, herunder at dette kan ha vært forårsaket av hund, sabotasje, eventuelt ørn. Under hovedforhandlingen har han gitt uttrykk for at dette kanskje kunne ha sammenheng med forurensete rundballer.

Straff

Å neglisjere dyrs velferd er alvorlig, understreker tingretten.

- Det er her tale om å neglisjere velferden til mange voksne utgangersauer samt lam. Det er tale om manglende tilsyn over relativt lang tid.  Saken handler også om minst 11 døde voksne dyr samt et ukjent antall lam, uttaler Fosen tingrett som fastsatte straffen til fengsel i 30 dager . I tillegg får mannen ikke eie, ha, bruke, handle med eller stelle husdyr for en periode på 10.