En utendlandsk mann som har vært bosatt flere på Hitra, måtte nylig møte i Fosen tingrett tiltalt for promillekjøring.

Siktede forteller at han den aktuelle dagen fikk dårlige nyheter hjemmefra . Han begynte deretter å drikke fra en flaske vodka som han hadde i bilen. Senere på kvelden ble han pågrepet av politiet på vei hjem.

Mannen, som ikke er tidligere domfelt i Norge , avga en uforbeholden tilståelse i retten. Her ble han gjort kjent med politiets forslag til straff og tap av førerrett, og anmodet om mulig om at tapstiden blir kortere enn det som er foreslått av påtalemyndigheten. Han synes også at botens størrelse var høy.

Det fremgår av vegtrafikkloven at det ved utmåling av straffen for promillekjøring skal tas særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. Loven sier videre at kjøring med en påvirkningsgrad på over 1,2 promille straffes med bot og ubetinget fengsel.

Retten legger til grunn at det på tidspunktet for kjøringen var gode føreforhold og ingen trafikk. Siktede hadde under kjøringen en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 2 promille.  I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 24 dager .  Han dømmes videre til å betale en bot på 30.000 og blir fratatt retten til å føre motorvogn for en periode på 2,5 år.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.