Statkraft har på vegne av SAE Vind sendt søknad til NVE om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse i forbindelse med utvidelsen av vindkraftverket på Eldsfjellet.

NVE har nå sendt søknaden på høring til alle berørte grunneiere.

I søknaden skriver Statkraft at SAE Vind ikke søkte om ekspropriasjonstillatelse i forbindelse med konsesjonssøknaden i 2010, fordi de var i god dialog med grunneierne som kan bli berørt av vindparken, og at de tok sikte på å inngå minnelige avtaler.

Vil redusere usikkerheten

Statkraft mener nå det likevel knytter seg en usikkerhet til dette.

- Vi har god dialog med grunneierne, og av erfaring regner vi med å inngå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere. Samtidig har vi behov for å forsikre oss om at vi kan ta en investeringsbeslutning selv om vi ikke kommer i mål med alle avtalene i tide. Det handler først og fremst om å sikre fremdrift og redusere usikkerhet rundt investeringen, sier Trond Gärtner, prosjektleder i Statkraft, som skal stå for utbyggingen og driften av vindkraftverket på vegne av SAE Vind., sier Trond Gärtner, prosjektleder i Statkraft, som skal stå for selve utbyggingen av vindkraftverket, mens SAE Vind skal stå for driften.

Bestemmer seg i sommer

Beslutningen om å bygge ut eller ikke vil bli tatt til sommeren.

- Eierne vil gjøre en investeringsbeslutning i løpet av juni. Det blir en samtidig beslutning for alle vindkraftverkene som er planlagt i Snillfjord og på Fosen. Det henger sammen med at Statnett vil se at vindkraften kommer, før de tar beslutning om å bygge en ny sentralnett-transformator i Snillfjord, som har en innmatning på minst 400 MW ny vindkraft.

- Når starter arbeidet med Hitra 2?

- Vi jobber ennå med utbyggingsplanen, så det er vanskelig å si presist, men det blir tidligst i 2017. per i dag ser vi for oss at turbinene kan bli installert i 2019.

140 meter fra topp til tå

- SAE Vind har fått tillatelse til å øke effekten på de nye vindturbinene. Betyr det høyere turbiner?

- Turbinene blir høyere enn de som står der i dag, og med større installert effekt. Navhøyden blir noe under 90 meter og rotordiameteren på over 100 meter. Nøyaktige dimensjoner er fortsatt usikkert, sier Gärtner.

De eksisterende vindturbinene på Eldsfjellet har en navhøyde på 70 meter og en rotordiameter på 82,4 meter, som fanger 5,3 mål med vind. Da er toppen på rotoren rundt 110 meter over bakken.

Rotortoppen på de nye turbinene vil rage 30 meter høyere, men 140 meter over bakken.

Ny vei utgår

- Vil det bli bygget ny adkomstvei fra Ballsnesaunet?

- Vi har ikke fått konsesjon på den nye adkomstveien, så den er ikke med i planene. Planen er at vi skal bruke eksisterende adkomstvei. Det vi har avtalt med kommunen er at hvis de bygger veien fra Ballsnesaunet, så vil vi gi dem et tilskudd, slik at vi kan bruke den som driftsvei, sier Gärtner.