Hitra-Frøya lokalavis skrev i mars om at Frøya videregående skole i 2013 og 2014 hadde brukt 2,2 millioner kroner på innkjøp og montering av såkalte kombisvinsjer til fiskeredskapet snurrevad, som skulle monteres på skolebåten Fru Inger. Men det mangler ennå utstyr for rundt én million kroner for å kunne bruke snurrevaden. Det har skolen så langt ikke hatt råd til å kjøpe inn, på grunn av underskudd.

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune ba da om en redegjørelse fra undervisningsdirektør Inger Christensen.

Men saken har blitt utsatt til nå, blant annet på grunn av at flere av utvalgets medlemmer har vært opptatt med sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag til ett fylke.

- Derfor har vi ventet til nå for å kunne være fulltallig i kontrollutvalget, innledet Tove Eivindsen(V), leder i kontrollutvalget.

Møter ble holdt onsdag morgen i Fylkets hus i Trondheim.

Undervisningsdirektøren startet med å si at hennes orientering kun vil dreie seg om hvorfor snurrevaden ennå ikke er montert, og ikke noe om innkjøpet og monteringen av kombinasjonsvinsjene i 2013-2014, som lokalavisa skrev om høsten 2015. Det ble ferdigbehandlet av kontrollutvalget i 2015, mente hun.

- Det føler jeg også at artikkelen i Hitra-Frøya på en måte belyser. At det i 2013 ble gjort et omstridt innkjøp, som var et brudd på innkjøpsreglementet. Men så er det ennå ikke montert, sa undervisningsdirektør Inger Christensen.

For mange lærerstillinger

Årsaken har vært underskuddet ved skolen og at innkjøpet av kombinasjonsvinsjene ble svært dyrt.

- Det ble en utfordring i og med at dekket ikke var sterkt nok til å tåle verken kombivinsjene som skulle monteres, men som ennå ikke er montert, og en kran som er montert, sa hun om grunnen til de store kostnadene.

Hun mente derimot at hovedårsaken til underskuddet ved skolen skyldtes for mange lærerstillinger.

- Noe av utfordringen var at det kom inn mye penger(fra skolens utleie av undervisningskonsesjon for laks, journ.anm) til en liten skole, og noen mente at pengene skulle brukes på mindre gruppestørrelse, og at vi må ha ”det”, og vi må ha ”det”. Det kom litt ute av kontroll. Og hvis man først legger ut for mange timer på en skole, så får man underskudd ett år. Men hvis man ikke gjør noe med det, så følger det med deg. Kanskje i to år til.

Christensen mente at innkjøpet av kombivinsjene i mindre grad hadde bidratt til underskuddet.

Har råd til å investere

Hun fortalte at økonomien nå er i balanse og at mye av underskuddet er hentet inn. Det er gode nyheter for ferdigstillelsen av snurrevaden.

- Nå har skolen vært i en konsolideringsfase, og på en måte kommet seg i balanse. Og nå vil det som mangler av utstyr til snurrevaden bli innkjøpt, sa Christensen.

Det innebærer blant annet innkjøp av trålposen som hører til snurrevaden, og et styrepanel til å manøvrere kombinasjonsvinsjene med, for å slippe trålposen ut og trekke den inn.

Innkjøpet vil ikke gå ut over aktiviteten på skolen, i følge Christensen.

Hun fortalte at påtroppende rektor i 2015, Espen Arntsberg, fikk i oppgave å få økonomien under kontroll. Da var det underskudd både på skolen, og på kontoen for undervisningskonsesjonen.

- Da måtte det settes inn flere tiltak, blant annet å redusere antall lærerstillinger ved skolen, ved å legge ned en del smågrupper. Og så har det hele tiden vært planen å ferdigstille snurrevaden, for det er fremtidens fiskeredskap. Så det har det aldri vært noen tvil om. Men når skulle det gjøres? Det er klart at når du er i en situasjon der du forhandler med de ansatte om store strukturelle endringer, så gjør du ikke store investeringer. Det er hele forklaringen her.

Hun berømmer Arntsberg for å ha fått kontroll på økonomien.

- Jeg må si at rektor både i det første året som leder ved Frøya videregående skole, og nå etter ett år som rektor ved Guri Kunna, har gjort en utrolig god jobb. Så nå er skolens økonomi i balanse, og mesteparten av underskuddet er tatt inn.

Inntektene fra undervisningskonsesjonen blir betalt ut på etterskudd, og skolen har tidligere ”lånt” penger fra skolens driftsbudsjett, for å kunne bruke disse pengene på forskudd. Denne praksisen har nå forandret seg.

- Vi får betydelige inntekter også i 2017 på utleie av undervisningskonsesjonen. Det har vært viktig for den nye rektoren å ikke bruke pengene på forskudd, slik det tidligere ble gjort. For pengene fra undervisningskonsesjonen blir betalt ut etterskuddsvis. Hvis man først begynner å bruke av pengene som man vet kommer, så er det lett at man bruke for mye. Når brukes pengene først når de er kommet på konto. Det tror jeg er en fornuftig praksis.

Kanskje klart til lofotfisket

- Når kan vi forvente å se snurrevaden i bruk, ville utvalgsleder Tove Eivindsen vite.

- Jeg vil ikke komme med noen lovnader. Det må først forberedes et anbud, og jeg trenger ikke å nevne at anbudsreglene vil bli fulgt til punkt og prikke. Da kan det ta litt tid. Men jeg tenker at det må være et mål å få den ferdig til lofotfisket.

Kontrollutvalget vedtok å ta undervisningsdirektørens redegjørelse til etterretning.

Flere av utvalgets medlemmer var kritiske til håndteringen av innkjøpet, men også positive til at skolen nå får et tidsriktig fiskeredskap.

- Jeg skjønner utfordringen til økonomien og den type ting. Samtidig er det veldig bra at den type aktivitet er fremoverlent og i tiden. Å få en sånn oppgradert båt vil bidra til å stimulere kommende interesser inn i denne næringen. Det er veldig bra hvis vi ser isolert på det, mente Arne Braut(Sp).

- Det er ingen lystig sak, hvis man ser helheten i det. Det som er viktig er at man sørger for å drive i henhold til de vedtatte budsjett og at man følger det gjeldende regelverk til enhver tid. Det må vi som offentlig instans sørge for at skjer ved våre virksomheter. Rektor og de ansatte har gjort en kjempejobb med å bringe økonomien i balanse. Det bør de få ros for. For jeg hadde inntrykk av at det var litt tut og kjør i en periode. Men det er vi jo ferdig med, sa Egil Hestnes(H).

- Det er veldig positivt at det nå synes å være kontroll og at Guri Kunna har klart å snu et merforbruk til en økonomisk balanse som gjør at elevene ikke blir skadelidende. For det er trist når hvis litt spontane anskaffelser gjør at man må redusere smågrupper eller planlagt aktivitet.  Og jeg er glad for å høre at det nå er en kortsiktighet i når vi får se dette utstyret tatt i bruk. For det er et verditap i å ha fiskeredskap liggende ubrukt, som alt annet utstyr, mente Eivindsen.

Kontrollutvalget består av Olav Huseby(Ap), Egil Hestnes(H), Arne Braut(Sp), Tove Eivindsen(V), og Ragna Vorkinnslien(Rødt).