- Utviklingen viser at det er kostnadskrevende å erverve fartøyer, redskaper og rettigheter. Dersom en ønsker nyskapning og rekruttering i fiskerinæringa, bør Frøya kommune legge skuldrene til for de som ønsker å satse. Dette uttaler det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre i en henvendelse til kommunen.

I en pressemelding fra utvalget vises det til at Frøya kommune har mottatt et vederlag for de grønne konsesjonene i havbruksnæringa på vel 20 mill. kroner, og at en del av disse midlere bør kunne brukes som et håndslag og til stimuleringstiltak i marin sektor. Utvalget peker på at dette kan være tilskudd til toppfinansiering ved erverv av fiskefartøyer, redskaper og rettigheter i de kvoteregulerte fiskeriene.

- Det kan også være et lån med en definert prioritet, og med rente- og avdragsfrihet i et gitt antall år. Dette er prinsippielt og praktisk spørsmål det må være fullt mulig å diskutere, mener utvalget.

I henvendelsen til Frøya kommune vises det til at fiskerinæringa på Frøya, som ellers langs kysten, har vært gjennom en kraftig strukturendring med færre fartøyer og færre fiskere.

- Uansett er Frøya stadig den ledende fiskerikommunen i Sør-Trøndelag, med nær 40 prosent av alle merkeregistrerte fiskefartøyer i fylket. Næringa har oppnådd bedre lønnsomhet, og har gjort seg uavhengig av den tidligere fiskeriavtalen med staten. Det er også gledelig at yngre fiskere ser muligheter i næringa, slik det kom fram på konferansen «Muligheter i kystfisket i Trøndelag», som ble holdt på Frøya høsten 2015, skriver partiet.

- Det er viktig å understreke at en i dette tilfelle ikke snakker om nødhjelp til ei næring i krise, men heller et tiltak for å nyskapning og rekruttering i fiskeflåten og råstofftilgang til mottaksstasjoner og foredlingsindustri. Dette vil gi det lokale næringslivet enda flere bein å stå på, understreker utvalget, som henstiller til Frøya kommune å vise politisk vilje til å yte et bidrag til nyskapning og rekruttering som foreslått, og at dette gjøres i forbindelse med rulleringen av kommunens økonomiplan og budsjettet for 2017.