Teknisk komite i Hitra kommune vedtok i går kveld å trekke tilbake reglene som kommunen innførte for å begrense farten på vannscootere i enkeltområder på Hitra.

Saken har skapt mye engasjement, både i Norges vannscooterforbund - som mener reglene for Hitra er diskriminerende - og fra folk som mener disse fartøyene kun er støyende leketøy. Politisk er det støtte for begge synspunktene.

Gårsdagens vedtak fra politikerne i teknisk er enstemmig, men skal først videre til kommunestyret i slutten av mai for endelig avgjørelse. Men dette betyr ikke at det ikke på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å innføre fartsbegrensninger på sjøen. Rådmannen får nemlig samtidig i oppdrag å komme tilbake til nytt forslag til regelverk for regulering av farvannet rundt øya.

- Det er i andre kommuner kommet langt i prosesser med regulering av vannscooterkjøring, og Hitra kommune kan dermed høste erfaringer som er gjort i andre kommuner før det legges fram et forslag til regelverk som kan regulere vannscooterkjøring, skriver rådmannen i sin saksforberedelse.

Avslått av Kystverket

Vedtaket innebærer at kommunen trekker både "Forslag til Forskrift om bruk av og orden i farvann og havner for Hitra kommune" og "Midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Hitra kommune"

Et avgjørende bakteppe er at Kystverket i vinter underkjente Hitra kommunes forslag til ny ordensforskrift i havner og farvann i Hitra. Kystverket begrunner avslaget med at kommuner ikke har anledning til å fastsette ordensforskrifter som spesifikt forbyr en type fartøy, altså vannscooter i dette tilfellet.

Administrasjonen har utarbeidet et fagnotat som viser hvilke hjemler kommuner nå har til å vedta reguleringer for fritidsfartøy på sjø og innsjø.

- Notatet konkluderer med at ferdsel med vannscooter best kan reguleres gjennom kommuneplanens arealdel. Hitra kommune er ferdig med rullering av sin arealplan, med unntak av noen meklings-områder. Dermed vil det ikke bli aktuelt å ta det inn i arealplanen før ved neste rullering. Vi må da utarbeidet annet regelverk for regulering av vannscooterkjøring fram til neste rullering, der vi også inkluderer sjøarealene til vårt nye kommuneareal fra 2020, skriver rådmannen.

Administrasjonen har i forarbeidet til gårsdagens vedtak forklart at hensynet til reiseliv, friluftsliv, dyreliv og fugleliv må veie tungt når de nye reglene skal fastsettes.

- Det satses hardt på reiseliv og friluftsliv i vår kommune, og i regionen for øvrig. Her ligger grunnlag for reiseliv med naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Kjøring av fartøy i store hastigheter i områder der det foregår annen ferdsel som for eksempelvis padling, seiling, roing eller bading vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for de «myke trafikantene» til sjøs. Slik kjøring vil dermed gjøre sjøområdene mindre attraktive for disse brukerne, men også annen ferdsel i og i nærhet til sjøen. Hitra kommune har et rikt fugle- og dyreliv, med flere viktige hekke-, yngle-, myte- og kasteplasser. En regulering av fart for fartøy til sjøs vil bidra til at kjøring på sjøen påvirker dyre- og fuglelivet i mindre grad enn ved åpning av fri fart, vurderer rådmannen og skriver at en regulering i bruk av farvannet antakelig vil være nødvendig, skriver rådmannen.

- Imidlertid kreves det at dette utarbeides i tråd med de lovverk vi har tilgjengelig. (...)  Regelverket må også være så tydelig og enkelt å forstå at alle brukere klarer å forholde seg til det. Konklusjonen fra fagnotatet er at regulering av vannscooterkjøring best kan skje igjennom Kommuneplanens arealdel. Det mest hensiktsmessige vil være å regulere inn disse bestemmelsene ved neste rullering, der en i tillegg vil få med sjøarealene til deler av nåværende Snillfjord kommune, som skal sammenslås med Hitra. I den forbindelse må det tas en vurdering på om vi har behov for et regelverk som skal gjelde inntil ny rullering av arealplanen er gjort, skriver rådmannen.