Det viser årets rapport fra Overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antallet vassdrag som inngår i programmet, har variert fra 140 i 2014 til 218 i 2020.

Etter en nedgang i vassdrag i 2021 inngår 195 vassdrag i rapporten for 2022.

- Det stilles høye krav til kvalitetssikring i programmet, og antall vassdrag som blir vurdert i rapporten, vil naturlig variere en del mellom år. Dette kan skyldes flere forhold, ikke minst fysiske forhold som kan begrense metodebruken, som for eksempel bruk av dykkere i overvåkingen, heter det i en artikkel på Fiskeridirektoratets nettside.

Resultater

2022

  • 168 elver (86 prosent) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4prosent).

  • 19 (10 prosent) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10prosent).

  • 8 elver (6 prosent) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10prosent).

2021

  • 139 elver (79 prosent) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4prosent).

  • 24 (14 prosent) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10prosent).

  • 14 elver (8 prosent) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10prosent).

Det er også i år noe variasjon langs kysten, hvor Vestland og Nordland fylker har flest elver med høye og middels innslag av rømt oppdrettslaks, mens Sør- og Østlandet i det alt vesentlige har lave innslag.

- De senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at avlet laks rømt fra oppdrett har blandet seg i de ville bestandene, noe som synligjør behovet for en overvåking, skriver direktoratet.

Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom innføringen av Kvalitetsnormen og vannforskriften som skal klassifisere henholdsvis laksebestander og laksevassdrag blant annet med tanke på innblanding av rømt laks. Vurdert etter delnorm genetisk integritet klassifiseres ca. 35 prosent av bestandene i god tilstand, mens de resterende bestandene i større eller mindre grad er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.

- Sammen med miljømyndighetens overvåking av genetisk status gir overvåkingsprogrammet for rømt laks derfor et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å ta vare på og sikre den norske villaksens egenart, heter det i meldingen.

Du kan lese mer HER.