Straum (Straumr) - modergården i Straumfjord-området. Her vokstedet seinere, i yngre jernalder, fram «dattergårder» som Hofstad(Hopustadir?), Asmundvåg (Ásmundarvágr) og Hellbustad(Helgibolstadr, antakelig et helligsted), han hende også Hestnes ogflere. Dolm (Dolmi) - modergården påDolmøya. Her kom det i neste omgang opp gårder som Norddolm ogKjerringvåg. Sian (Sida) - mulig modergårdpå sørøstsida av Frøya. Hvis så er, kan Tian (Uttian og Inntian) ogFlatval være dattergårder, kanskje fra yngre jernalder.Barman (Barmi) - modergården i Barmfjorden.Her kom det i yngre jernalder opp gårder som Gløstad (Gljástadir),Hammerstad (Hámundsstadir?), Fausland (Fauskaland) og kanskjeflere. Fillan (Filli) - modergården påvestsida av Fillfjorden. Gård nummer to på denne sida må væreAnsnes (Arnfinnsnes?). Fillan hadde kan hende et selvær lengst østi fjorden: Ulværet (Ulfsver). Men hva med Eid? Gården ligger påeidet mellom Barmfjorden og Fillfjorden. Ut fra navn og plasseringer det vanskelig å si noe om «dattergårder». Men kanskje er Eid«urgården» og modergårdene Barman og Fillan er gamle dattergårderav den! «Fjoll» («Fjellvoll» og Fjellvær),modergården på Fjellværsøya, later til å ha avfødt fleredattergårder i yngre jernalder: Sætra (Setr) på sørsida av øya (siadelt i Nordsætra, Mellomsætra og Sørsætra), og Akset og Mastad(Maskarstadir?) på vestsida av øya. Tilbake til yngre jernalder gårkan hende også gården lengst øst på øya, Reksa (Rekasandr;sandstrand der mye vrakgods, gammelnorsk reki, dreiv i land).Strand (Strond) peker seg ut som modergårdenpå den sørøstlige enden av Hitra. Navnet kan opprinnelig ha værtbrukt om heile kysten av Fast-Hitra innafor de store øyene her,Vedøya, Aunøya og Jøsnøya. Da det vokste fram en gård her, kan denha adoptert navnet på heile «stranda» (men navnet Strand kan ogsåskyldes at gården lå like ved sjøen). Førjernalderen var slutt (omkring år 1000) var gården Utset kommet oppi nordenden av modergårdens interesseområde, og i vest haddeSandulfr og hans familie bygd seg en gård som fikk navnetSandulfsstadir (Sandstad). Kan hende strakte modergårdensinteresseområde seg enda lenger vest, der det kom opp en gård somfikk navnet Akset. Og kan hende fikk modergården flere dattergårderi nærhet av seg før jernalderen var slutt - Vedøya, Aunøya,Jøsnøya, men det sier ikke stedsnavna i seg sjøl noe om.

Hybris (overmot)?Det som her ersagt, må ikke tas for noe anna enn det det er: den eldstegårdshistoria beskrevet utelukkende på grunnlag av stedsnavna(gårdsnavna). Når historia skal skrives «på ordentlig», måarkeologiske, historiske og andre kilder trekkes inn, og da blirnok bildet noe annleis. Men det er artig lell, å se hva stedsnavnakan fortelle. Vi har i denne framstillinga bevisst latt være åtrekke inn arkeologisk og historisk materiale (men innrømmer at vihar tjuvtitta litt).Det kan godt ha værtflere modergårder enn de vi kan lese ut av stedsnavna. Daløya ogStrømøya er aktuelle kandidater, og vi har også mistanke om en påsørsida av Dolmsundet.Og hva med heile densørvestlige halvdelen av Hitra? Her er det flere gamle gårder -Faksvåg, Hernes, Forsnes, Balsnes o fl, men ingen synes å aspireretil modergård. Stedsnavna antyder dermed en beskjeden bosetning idette området i den tida da de eldste gårdene vokstefram.Derimot taler stedsnavna sterkt ogtydelg om at den eldste gårdsbosetningen på Hitra og Frøya haddetyngdepunktet sitt på den nordøstlige halvdelen av Hitra, fraStraum til Strand.

Johan G Foss og Svein Bertil Sæther