Det er Frøya formannskap som har bedt kontrollutvalget om å gjøre en lovlighetskontroll av et tomtesalg i Beinskardet boligfelt på Frøya.

I 2015 ble Frøy eiendom tildelt tre kommunale tomter i Beinskardet gjennom et administrativt vedtak. Kommunens eget reglement for salg av kommunal eiendom, sier at "henvendelser fra firmaer om tildeling av flere tomter, tas opp til politisk behandling". Kriteriene kan fravikes ved spesielle tilfeller, noe denne tildelingen ikke er vurdert som. Tildelingen ble ikke behandlet politisk.

Kontrollutvalget er ikke rette instans for å ta en lovlighetskontroll, men de har likevel drøftet saken innenfor det som er utvalgets eget mandat.

Brudd på kommunens egne retningslinjer

Kontrollutvalget tar for seg to punkter ved saken. Det ene går på den administrative tildelingen.

"Tildelingen framstår som et brudd på kommunens egne retningslinjer, som teknisk avdeling bør være godt kjent med", sier utvalget.

Kontrollutvalget har også sett på saken i lys av et formannskapet ved tomtetildeling i Beinskardet har vedtatt at det skal foretas reguleringsendring. Dette er overprøvd av saksbehandler, som mente det var "urimelig" å kreve reguleringsendring. Hovedutvalg for forvaltning ga dispensasjon i stdet for å kreve reguleringsendring.

Administrasjonens innstilling og påfølgende vedtak i hovedutvalg for forvaltning er gjort i strid med formannskapet (som er overordnet hovedutvalgene - journ. anm).

Lokalavisa fortalt i forrige uke om at kontrollutvalget har sett på en sak i Rabben boligfelt, hvor det er gitt 10 dispensasjoner fra planen, og kommunen har måttet bygge nytt klokakkanlegg, da det gamle anlegget var sprengt fordi det var tillatt langt flere enheter i feltet enn reguleringsplanen tillater.

Tre saker på kort tid

Kontrollutvalget skriver i sin konklusjon at de "den siste tiden har behandlet tre saker, som samlet gir et lite flatterende bilde av Frøya kommune". De sikter da til brannstasjonsaken (orientering i kontrollutvalget 10.5.2017), slamskiller i Rabben 1 (behandlet i kontrollutvalget 28.6.2017) og den aktuelle saken om tildeling av tomter i Beinskardet.

Fungerende rådmann Beathe Sandvik Meland sier hun ikke ønsker å kommentere Beinskardet-saken noe utdypende nå, i og med at den muligens blir sendt videre til fylkesmannen for lovlighetskontroll.

- Men vi er i gang med å gå gjennom de interne rutinene på teknisk, og har en god prosess på det. Vi tar kontrollutvalgets uttalelse til etteretning, sier fungerende rådmann Beathe Sandvik Meland.