Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind) søkte i fjor om konsesjon til å bygge og drive Hitra 2 vindkraftverk med tilhørende infrastruktur.  I en 93 sider lang rapport som ble tilgjengeliggjort i dag, skriver Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) at søknaden er godkjent og at SAE Vind dermed får sette opp nye 25 vindmøller i samme område som dagens 24 møller produserer vind.

Få nye problemer

NVE har lagt avgjørende vekt på at Hitra 2 er utvidelse av et eksisterende vindkraftverk og vurderer utvidelsen som forholdsvis lite konfliktfylt.

- Vindkraftverket vil medføre små virkninger utover de virkningene som er av det eksisterende vindkraftverket for landskap, friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø og bebyggelse. Etter NVEs vurdering vil ikke vindkraftverket bidra til å svekke naturmangfoldet på sikt, heter det i rapporten, selv om negative virkninger for fugl er nevnt som eget punkt.

LES OGSÅ: En kortreist opplevelse - bli med til topps i vindparken

Idag: Dekker strømbehovet for 7.5000 husstander

Utbyggingsplanen for Hitra 2 med de 25 turbinene  vil kunne ha en installert effekt på mellom 57 og 75 MW, avhengig av installert ytelse i den enkelte vindturbin. Hitra 1 har i perioden 2005-2009 hatt en gjennomsnittlig produksjon på 138 GWh, noe som dekker strømbehovet for opp mot 7.500 husstander.

Hitra 2 vil ifølge NVE bidra med en årlig produksjon på om lag 166 GWh. Samlet produksjon fra Hitra vindkraftverk vil dermed kunne bli rundt 300 GWh.

Omfattes av Norge/Sverige-avtaler

-  Vindkraftverket vil bidra med ny fornybar elektrisitetsproduksjon og vil omfattes av Norge og Sverige sitt samarbeid om elektriske sertifikater. I denne regionen har NVE samordnet konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk og kraftledninger. Virkningene av Hitra 2 vindkraftverk vurderes av NVE å være mindre enn for de andre vindkraftprosjektene NVE har til konsesjonsbehandling i dette området. For å sikre at noen prosjekter rekker å bli etablert før 2020 og være med å bidra til Norges andel i elsertifikatmarkedet, har NVE valgt å avslutte konsesjonsbehandlingen  av Hitra 2 før de andre prosjektene i området. Etter NVEs vurdering bør Hitra 2 vindkraftverk kunne benytte den ledige kapasiteten i regionalnettet mot Orkdal, heter det i rapporten.

To alternativer til adkomst

Det er samtidig gitt tillatelse til å bygge om den eksisterende 66 kV ledningen mellom Hitra vindkraftverk og Fillan transformatorstasjon til 132 kV.

- Ombyggingen består i å bytte traverser og endre lineoppheng for den ca 9 kilometer lange kraftledningen mellom Hitra vindkraftverk og Fillan transformatorstasjon, forklarer NVE.

Det er to alternativer for ny adkomstvei til vindkraftverket. Alternativ 1 er å benytte eksisterende vei fra Straum. Alternativ 2 er en ny adkomstvei fra Ballsnesaunet sør for Eldsfjellet.