Ingjerd Lindeberg påklager gjennom Advokatfirmaet Nidaros inn Hitra kommunes vedtak hvor det er innvilget konsesjon til Hamna Gård AS. Som lokalavisa tidligere har omtalt, har Hamna Gård AS opplyst at man har kjøpt den store landbrukseiendommen på Akset på Innhitra for 13,4 millioner kroner. Det gjør salget av den privateide eiendommen til et av de største salgene, om ikke det aller største, på Hitra.

- Eier Idar Adolfsen har ønsket å få avhendet sin eiendom. Det har i denne forbindelse vært to interessenter. Den ene er Hamna Gård AS og den andre interessenten er Ingjerd Lindeberg. Ingjerd Lindeberg har hatt en muntlig avtale med Idar Adolfsen om erverv av eiendommen, men under forutsetning av at hun fikk del finansiering gjennom Innovasjon Norge. Søknaden ble sendt Hitra kommune den 1. mars, og Hitra kommune var således klar over at Ingjerd Lindeberg var i en kjøpsposisjon på eiendommen. Finansiering er nå brakt i orden og erverv vil bli gjennomført. Ingjerd Lindeberg innehar dermed en rettslig posisjon som tilsier at hun har klageadgang på konsesjonsvedtaket, skriver advokat Ivar Chr. Andersskog i Advokatfirmaet Nidaros DA i en klage til Hitra kommune.

I konsesjonssøknaden fra Hamna Gård AS står det at den 14.535 dekar store jord- og skogbrukseiendommen skal nyttes til landbruk og kurs/konferansesenter. Den andre intresenten, Lindeberg, har ifølge advokaten flandbruksfaglig utdannelse og vil flytte til eiendommen. Klageren mener det er flere grunner til å påklage konsesjonen, og advokaten refererer til en epost som man mener beviser at det ikke er inngått noen bindende kjøpskontrakt mellom selgeren Idar Adolfsen og Hamna Gård AS.

- Det er derfor et spørsmål om konsesjonssøknaden i det hele tatt skulle ha vært tatt opp til behandling. Hitra kommune burde uansett ha fått klarlagt hvorvidt det foreligger kjøpekontrakt mellom partene. Dette har Hitra kommune ikke klarlagt, og må anses som en saksbehandlingsfeil, skriver Andersskog. Advokaten mener også at det å gi konsesjon til et aksjeselskap strider i mot det landbrukspolitiske målsetningene om at fysiske personer i størst mulig grad bør eie, drive og selv bo på landbrukseiendommene.

- Hitra kommune har ikke foretatt noen reell vurdering av at et aksjeselskap skal erverve eiendommen, og Hitra kommune tar svært lett på både boplikt og driveplikt, mener advokaten. Klager mener at kommunen var klar over at Lindebjerg var i en reell kjøpsposisjon.

- Hitra kommune satt inne med alle oplysninger om hennes erverv av eiendommen, samt alle opplysninger om hennes landbruksfaglige utdannelse og den landbruksmessige drift hun ønsker å gjennomføre på eiendommen. Den anføres derfor fra klager sin side at vedtaket må endres slik at konsesjonssøker ikke gis konsesjon for erverv av eiendommen, heter det i klagen.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no