- Markedet for atlantisk laks strammet seg til ytterligere i første kvartal. Den positive pristrenden fra de seneste par kvartalene fortsatte inn i 2016 og spot-prisene endte på rekordhøye nivåer. Inntjeningen i kvartalet er derimot negativt påvirket av høy kontraktsandel og en utfordrende biologisk situasjon i Midt-Norge. På tross av dette endte første kvartal 2016 som et historisk godt kvartalsresultat for SalMar-konsernet, skriver Salmar i sin presentasjon av resultatet for første kvartal i år.

- SalMars sterke resultater drives av de høye prisene. Biologisk er situasjonen fortsatt krevende, men investeringer i behandlingskapasitet gjør at beredskapen til å håndtere situasjonene er bedre enn noensinne. Det har etter kvartalets slutt blitt påvist ILA på to av SalMars anlegg i Midt-Norge. SalMar har allerede iverksatt utslakting av fisken. SalMar tar dette på største alvor og samarbeider tett med relevante myndigheter og andre aktører, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i SalMar.

Samlede driftsinntekter endte på 2,0 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 1,6 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet endte på 27 300 tonn, mot 28 100 tonn i første kvartal i fjor. Operasjonelt driftsresultat endte på 566,5 millioner kroner, opp fra 360,8 millioner kroner i første kvartal 2015. I fjerde kvartal 2015 endte driftsresultatet på 374,3 millioner kroner, av et slaktevolum på 38 100 tonn.

Utfordrende lusesituasjon

Salmar skriver dette om den biologiske situasjonen for laksen:

Aktivitetene i segment Midt-Norge preges fremdeles av en utfordrende lusesituasjon. Dette har bidratt til høye direkte kostnader knyttet til selve lusebehandlingen. Videre påvirker ekstra håndteringer av fisken kostandene indirekte gjennom økt avgang og redusert tilvekst. SalMar har gjort omfattende investeringer i behandlingskapasitet og fremstår etter dette med styrket behandlingsberedskap. Det forventes en positiv effekt av dette i tiden fremover.

Helsestatus på deler av biomassen har i tillegg vært svakere enn tidligere, og SalMar har av hensyn til fiskevelferd valgt å forsere slakting på den delen av biomassen. Dette har medført lavere slaktevekt, høyere kost per kilo og lavere oppnådd pris.

I april ble det påvist ILA ved to av selskapets lokaliteter utenfor Frøya (Sør-Trøndelag). I samråd med regulerende myndigheter har SalMar iverksatt tiltak for håndtering av situasjonen. Bekjempelse av ILA håndteres normalt ved utslakting av syk fisk og overvåking av nærliggende lokaliteter. SalMar har allerede iverksatt utslakting av fisk med påvist smitte fra de anleggene der ILA er påvist.

I segment Nord-Norge er den generelle biologiske situasjonen god. Det har vært god produksjon i sjø, og den gode underliggende driften har bidratt til reduserte fôrfaktorer i kvartalet. Høyere andel nedklassifiseringer enn normalt har imidlertid påvirket oppnådd pris negativt.

Stramt laksemarked

Salmar venter seg fortsatt høye laksepriser

I virksomhetsområdet Salg og prosessering var produksjonseffektiviteten på slakte- og bearbeidingsavdelingen god i perioden. Resultatet er imidlertid negativt påvirket av at rundt 55 prosent av volumet ble solgt på kontrakter til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Kontraktsandelen for andre kvartal 2016 antas å ligge på 50 prosent, skriver Salmar.

Basert på anslag over stående biomasse venter selskapet en nedgang i globalt utbud av atlantisk laks på hele 7 prosent i 2016. Dette innebærer en reduksjon i tilbudet på i overkant av 160 000 tonn, og vitner om en fortsatt stram markedssituasjon fremover.

Et stramt laksemarkedet kombinert med høy betalingsvillighet for laks gjør at selskapet venter sterke resultater også i kommende kvartaler i 2016.

For helåret 2016 venter SalMar å slakte rundt 131 000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventes et volum på 26 000 tonn i 2016.