Skarpneset, like ved Hallaren på Frøya, er pekt ut som framtidig industriområde. I siste møte før sommerferien stadfestet Frøya kommunestyre reguleringsplanen for dette industriområdet. Området er på 130 mål og består av gammel natureng og berg. Deler av planarealet vil bli utfylling i sjø. Hensikten er å legge til rette for sjørettet næring, og det er regulert inn dypvannskai.

Før Marine Harvest bestemte seg for fabrikkbygging på Jøstenøya på Hitra, hadde de samtaler med Frøya kommune, som tilbød Skarpneset som mulig lokalitet for dem. Frøya kommune har ikke lagt noen tidsplan for når industriområdet skal bygges ut. Det er først når det kommer en aktør som ønsker større del av næringsarealet, at kommunen vil gå i gang med å bygge ut området.

Tilførselsveien skal bygges for tungtransport, og det betyr at den nåværende bekken mellom Skarpnesvågen og Skarpnesvatnet vil bli fyllt ut. I planen foreslås det at bekkeløpet flyttes, og at det utføres andre tiltak for å bedre mulighetene for at det kan gå opp sjøaure.

Et tiltak for å skjerme omgivelsene fra industriområdet, er at man vil bevare den naturlige topografien på berget som vender mot Ytter Skarpnesvågen (området som vender mot fylkesveien).