Mattilsynets regionkontor for Trøndelag, Møre og Romsdal har innvilget søknaden fra Lerøy Hydrotech og Salmar om på visse vilkår å få flytte fisk fra lokaliteter med PD-påvisning på Nordmøre og Sør Trøndelag til lokaliteter i ytre deler av Romsdal slik at området nord for Hustadvika søkes holdt PD-fritt.

- Etter en totalvurdering har Mattilsynet kommet til at en flytting av deler av fisken er forsvarlig ut fra hensynet til fiskehelse og velferd. En flytting vil kunne øke risikoen noe for utbrudd av sykdommen, både på fisken som flyttes og for andre anlegg i området den flyttes til. For å redusere denne risikoen er det knyttet strenge vilkår til avgjørelsen. En flytting vil på lenger sikt kunne gjøre det enklere å opprettholde strategien med å holde Hustadvika som en barriere mot PD, melder Mattilsynet.

Mattilsynet medgir at det har vært en krevende avgjørelse der hensynet til fiskehelse, fiskevelferd og hensynet til de store verdier som er involvert er vurdert.

- Mattilsynets vurdering er at beslutningen om flytting ikke har negative konsekvenser for vill laksefisk.