Det var i fjor høst hitterværingen i Fosen tingrett ble domfelt for overtredelse av vegtrafikkloven til en betinget fengselsstraff på tretti dager med en prøvetid på to år og under vilkår at han i prøvetiden gjennomførte program mot ruspåvirket kjøring. Han ble videre idømt en bot på kr 5.000 kroner.

Domfelte ble innkalt og møtte til iverksettelse av programmet ved Sør-Trøndelag Friomsorgskontor sist vinter.  Krav for gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring ble gjennomgått og domfelte signerte på at kravene var gjort kjent.

Men hitterværingen fulgte ikke opp programmet. Han ble inkalt til undervisning, men uteble flere ganger. Han fikk først muntlig advarsel på telefon. Han uteble på nytt fra et senere møte og fikk da en skriftlig advarsel der han også ble innkalt til individuelle samtale.

Manne møtte heller ikke til dette møtet, og ble skriftlig innkalt på nytt til samtale med varsel om at det var siste sjanse. Heller ikke denne gang møtte hitterværingen.

Retten konkluderte på bakgrunn av at dette med at mannen ved flere anledninger har brutt vilkårene for betinget dom.

Ut fra saksdokumentene synes det ikke som om mannen har motivasjon for å gjennomføre promilleprogram. Retten fant det derfor nødvendig å fullbyrde hele den subsidiære fengselsstraffen.

Retten ga domfelte et skjønnsmessig fradrag på en dag for delvis gjennomført straff som er gjennomført. Den gjenstående subsidiære fengselsstraffen utgjør da 29 dager som mannen må sone i fengsel.