Regjeringenstyrker satsningen på fylkesveiene. For Sør-Trøndelag innebærer dette at man kan øke vedlikehold oginvesteringer for fylkesveiene med mer enn 150 millioner kroner for kommende år.Dette kommer i tillegg til det som forrige regjering la inn i sitt budsjettforslag.

-  Med dennesatsingen vil folk virkelig merke at vi har fåttet taktskifte i samferdselspolitikken. Regjeringen har lovet økt satsning på samferdsel og levererallerede etter tre uker i regjering, reklamerer Linda Hofstad Helleland (H) som er leder for transport- ogkommunikasjonskomiteen.

I tilleggtil denne økte satsningen på fylkesveiene styrker regjeringen riksveinettet med nesten900 millioner til ulike prosjekter og 400 millioner kroner til økning i drift og vedlikehold.

Både  Linda Hofstad Helleland ogFremskrittspartiets Sivert Bjørnstad er svært fornøyd med denne økte satsningen og gleder seg over at regjeringen allerede nå i høst har begynt å levere på løftene om å satse på investeringer i infrastruktur.

Rentekompensasjon

Regjeringengjenninfører også rentekompensasjonsordningen som ble fjernet underStoltenbergregjeringen.

-Sør-Trøndelag vil nå kunne låne opp til 118 mill. kr. nesten helt rentefritt og brukedette til opprusting og fornying av fylkesveiene, sier Linda Hofstad Helleland som mener regjeringens forslag vil styrke veisatsningenog redusere bompengefinansiering.