- Da Suma ble stiftet, ble det forsøkt solgt aksjer til alle i øyrekka. Mange kjøpte en aksje eller to. Man kan ikke gjøre hele øyrekka inhabil, sa Arvid Hammernes, som gikk offensivt ut da klagesaken på vedtaket om salg av Suma-aksjer skulle behandles.

Lokallagsleder for Arbeiderpartiet, Frode Reppe, har påklaget vedtaket om å selge kommunens aksjer i Suma næringsutvikling til Sigbjørn Larsen. Reppe har vist til at Edvin Paulsen (V) eier aksjer i Suma, uten at han kjente seg inhabil da kommunestyret behandlet saken.

Rådmannen anbefalte at klagen ikke ble tatt til følge. I saksframlegget viser hun blant annet til at posisjonen tapte avstemmingen med mer enn Paulsens stemme. Videre viser hun til at Paulsen ikke har noen verv i selskapet, at det ikke foreligger noen aksjonæravtale for Suma, og at selskapet har vedtaksfestet ikke å drive næringsvirksomhet som gir utbytte til eierne. Etter en totalvurdering mente rådmannen at Paulsen ikke var inhabil.

Hammernes sa han hadde reagert sterkt på et oppslag på Frøya.no der Reppe hadde stått fram med sin klage.

- Det ble framstilt på en måte at Edvin Paulsen rett og slett ble mistenkeliggjort, sa Hammernes.

Partifelle med Reppe, ordfører Berit Flåmo, gikk langt i å støtte Hammernes i dette.

- Jeg vil beklage overfor Edvin Paulsen hvis han føler seg uthengt. Jeg burde kanskje sendt ut til alle kommunestyrerepresentanter da jeg mottok klagen, sa Flåmo.

Reppe sa selv at han på ingen måte mistenkte Edvin Paulsen for at han hadde vært ute etter personlige fordeler ved behandlingen av saken, men at man burde vite at man skulle ta opp dette med habilitet og inhabiliet i slike saker.

Berit Flåmo sa at hun fant saken i seg selv ganske enkel. Hun viste til at saken ville vært annerledes hvis Paulsen hadde sittet i ledelsen eller styret av selskapet, men at det ikke gikk an å kjenne folk inhabile fordi de hade aksjer i et selskap som ikke engang har som formål å skaffe inntekter til aksjeeierne.

Da det kom til avstemming, viste det at Reppe bare hadde en partifelle, Pål Terje Bekken, med seg på et forslag om å annulerer vedtaket. Dermed blir vedtaket om å selge kommunens aksjer i Suma næringsutvikling til Sigbjørn Larsen stående.