Kommunestyret vedtok torsdag retningsvalg for videre arbeid mot kommunesammenslåing.

Arbeidsutvalgets og rådmannens innstilling ble i all hovedsak vedtatt, men med et par mindre endringer.

Lokaldemokrati og folkeavstemning

Etter forslag fra Astrid Mortensvik(Ap) ble formuleringen "Hitra kommunestyre finner det aller viktigst å søke en kommunesammenslåing som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked" forandret til:

"Hitra kommunestyre finner det aller viktigst å søke enkommunesammenslåing som ivaretar lokaldemokratiets virkemåte, og som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked."

Etter forslag fra Ellen Aanes Draagen(Sp) ble folkeavstemning lagt til som et av de behovene fylkesmannen kan bidra med å legge til rette for.

Her er hele vedtaket:

1. Hitra kommunestyre finner det ekstra vanskelig å definere retningsvalg og eventuell kommunesammenslåing som følge av mangelfull avklaring fra staten. Dette gjelder særlig ift det framtidige regionnivå og oppgavefordeling. Dersom nye og flere oppgaver skal bli en realitet, så er det stort sett bare staten som kan avgi og desentralisere desåkalte nye og flere oppgavene. Det må dermed forventes at det kommer nærmere avklaring på dette fra regjering og storting, før det kan forventes at kommunene evner å gjøre gode nok vurderinger og valg knyttet til en framtidig kommunestruktur.

2. Ut fra de foreliggende krav til utredning, opplysninger og tilgjengelige analyser og materiale, og dersom prosessen videre avklarer at Hitra kommune trenger å bli større, så finner Hitra kommunestyre det aller viktigst å søke en kommunesammenslåing som ivaretar lokaldemokratiets virkemåte, og som gjør oss til en del av et mer attraktivt ogmindre sårbart bo- og arbeidsmarked. Dette forutsetter, for vår del, at sentrale myndigheter bidrar til å etablere samferdselstilbud som gir muligheter for dagpendling og infrastruktur som gir langt bedre bredbånds- og mobildekning enn i dag. En slik forutsetning legges da også til grunn for de alternative retningsvalg som framgårnedenfor i pkt. 3.

Retningsvalgene i pkt. 3 er også reflektert i en påregnet utvidelse av Sør-Trøndelag fylke til et «Stor-Trøndelag». For Hitra kommune er det ønskelig at dette også vil innbefatte store deler av NordMøre.

3. Hitra kommunestyre vil prioritere å utrede en kommunesammenslåing med basis i kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne. Sammen med disse kommunene vil vi også avklare og eventuelt utrede muligheten for sammenslåing med:

e. Kommuner på Nordmøre, h.h.v. Aure, Smøla og Halsaf. Kommuner på Fosen, h.h.v. Ørland og Bjugng. En kombinasjon av pkt. a og bh. Orkdal

4. Hitra kommune ser behov for å utrede konsekvenser for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig utstrekning gjennomføres felles for de kommunene som har besluttet å vurderesammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.

5. Hitra kommune vil legge opp til en informert innbyggerdialog etter hvert som man får mere kunnskap om betydningen av en eventuell sammenslåing. Videre dialog med nabokommuner avhenger av de enkelte kommunenes egne valg. Det er viktig å gå inn i dialog som en prioritert partner, med gode følelser for eventuelt samarbeid.

6. Hitra kommunestyre ser pr. i dag ikke hva eventuelt behov for bistand fra Fylkesmannen og KS skulle være, bortsett fra at man kan delta i og legge til rette for gode innbyggerdialoger, -undersøkelser og folkeavstemning. Ut over det ønsker man å bli holdt løpende orientert om nye utredninger som belyser forskjellige aspekter av saken.

7. Det er ikke aktuelt for Hitra kommune å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing i 2015.

8. Arbeidsgruppa videreføres og suppleres med 1 representant fra de tillitsvalgte.