Lokalavisa har fått innsyn i regnskapet som viser hvordan pengene fra undervisningskonsesjonen til Frøya videregående skole brukes, men har stilt spørsmål til fylkeskommunen om å få en mer detaljert oversikt over bruken av halvparten av pengene, som har gått til sekkeposten «Ekstra tildeling til skole».

Har tjent 33 millioner ekstra

Undervisningskonsesjonen, som skolen fikk tildelt i 2010, ble satt i drift i 2011 og leies ut til Salmar, Lerøy Midt og Marine Harvest i tre år om gangen. Skolen er garantert en leieinntekt på to millioner kroner i året, men hvis lakseprisen går over et visst nivå vil denne inntekten øke etter en formel.

De høye lakseprisene de tre siste årene har gitt Frøya videregående store merinntekter på undervisningskonsesjonen. Med prognosene for 2015 har skolen fått inn drøyt 33 millioner kroner i tillegg til den faste inntekten på til sammen 10 millioner.

Til sammen har skolen tjent 43,3 millioner kroner på å leie ut sin undervisningskonsesjon.

Avtalen mellom skolen/fylkeskommunen og oppdretterne regulerer hvordan pengene skal brukes. Den er underskrevet av fylkesordfører Tore O. Sandvik, fylkesdirektør for opplæring Inger Christensen og representanter for hver at de tre oppdrettsselskapene.

Målet med avtalen er å styrke akvakulturutdanningen ved Frøya videregående skole spesielt og kompetansehevingen i fylket generelt. Leieinntektene skal i følge avtalen gå til et undervisningsfond som skal medfinansiere helt eller delvis undervisningsprosjekter. Disse prosjektene skal komme i tillegg til ordinær drift ved skolen. Fondet forvaltes og organiseres av skolen ved enhetsleder.

I følge regnskapet har blant annet seks millioner gått til nedbetaling av skolebåten ”Fru Inger”. To millioner kroner har gått til finansiering av de nye undervisningslokalene til naturbruk, akvakultur, fiske og fangst.

Til sammen 14,3 millioner kroner av oppdrettspengene har i årene 2013-14 blitt overført til en konto som heter «Ekstra tildeling skole». For 2015 er prognosen at drøyt 5,9 millioner overføres til denne kontoen. Det tilsvarer halvparten av inntektene fra oppdrettskonsesjonen.

Men hva disse pengene er brukt til og om de dermed er gått til undervisningsformål er det ingen som kan svare på, når vi først spør fylkeskommunen om vi kan få en detaljert oversikt over budsjettposten "Ekstra tildeling til skole», for hvert av årene 2013, 2014 og 2015.

Regnskapssjefen: Ikke mulig å gi detaljer

- Budsjettene for enheter i STFK styres etter totale rammer. Disse rammene kan endres gjennom året gjennom revideringer. "Ekstra tildeling til skole" og "IMH 22133" er slike endringer, og de er ikke øremerket. De inngår derfor i den totale ramme for drift av enheten og det er ikke mulig å henføre hvilke detaljer disse beløpene gjelder, skriver regnskapssjef Per Lund i en e-post til lokalavisa.

Han ber oss snakke med økonomisjef Svein Salater for nærmere detaljer om budsjettet til skolen.

Økonomisjefen: Finnes ingen oversikt

Vi spør om han kan gi en forklaring på hvorfor det i 2013-14 og 15 er overført henholdsvis 6.726.520, 7.567.040 og 5.937.000 kroner av inntektene fra undervisningskonsesjonen til «Ekstra tildeling skole». Da får vi akkurat det samme svaret som regnskapsjef Per Lund ga oss.

I tillegg skriver Salater:

- De beløpene du henviser til er overført til skolebudsjettet for å dekke utgifter som er forskuttert av skolen. I og med at leieinntektene først blir endelig fastsatt påfølgende år, forskutterer skolen både personalressurser, investeringer og øvrige driftsutgifter knyttet til undervisningskonsesjonen, skriver Salater.

Da spør vi om han har en oversikt over hvilke personalressurser, investeringer og øvrige driftsutgifter som ble forskuttert av skolen i forbindelse med undervisningskonsesjonen i 2012, 2013 og 2014.

- Det foreligger ingen spesifikk oversikt, og det har heller ikke vært stilt krav om det i regnskapsføringen. Her er det gjort en totalvurdering for hvert enkelt år, svarer økonomisjefen.

- Er det da riktig å forstå det slik at ingen vet hva pengene er brukt til, skriver vi og spør om til slutt.

Kan likevel gi en grov oversikt

I mellomtiden ringer vi fylkesdirektør Inger Johanne Christensen og spør om hun vet hva pengene er brukt til. Da får vi likevel lovnad om en oversikt.

- Du vil få et svar fra Sveinung Salater i løpet av dagen, eller i morgen. Jeg hører du ønsker å vite detaljer ned på øret hva pengene er brukt til. Det kan vi ikke gi , men du skal få en oversikt i store trekk over hva pengene er brukt til, sier Christensen.

Etter et par dager får vi en oversikt fra økonomisjef Sveinung Salater.

- Som vi har nevnt tidligere styres budsjettene for enheter i STFK etter totale rammer. Disse rammene kan endres gjennom året ved revideringer. "Ekstra tildeling til skole" og "IMH 22133" er slike endringer, og de er ikke øremerket.

I 2015 er det foreløpig ikke gjort noen budsjettkorrigeringer for «ekstra tildeling skole». Det vil først bli gjort når inntekten fra undervisningskonsesjonen blir inntektsført i slutten av året.

For 2013 og 2014 som totalt utgjør ca. 14,3 mill. kr kan vi gi følgende oversikt over hva midlene er brukt til:

3 mill. kr:

Investeringer - herunder buss, oppgradert simulator, dreiebenk, maskiner m.m.

2 mill. kr

Utviklingskostnader mot næringslivet - flere samarbeidsprosjekter (eks. Brohode, Høyskolen i Sør-Trøndelag og Høyskolen i Nord-Trøndelag)

5 mill. kr

Lønnskostnader – administrasjon av undervisningskonsesjonen, oppfølging av avtaler, utviklingskostnader, økt lærertetthet knyttet til sikkerhet

1 mill. kr

HMS, sikkerhetskurs m.m

2 mill. kr

Drift av båten - forsikring, drivstoff m.m - 2 mill. kr

1 mill. kr

Inventar/utstyr til nybygget

1 mill. kr

Transportutgifter/reise/

studietur med Hitra

Slik Hitra-Frøya lokalavis forstår svaret, er denne oversikten den mest detaljerte som fylkeskommunen kan gi oss, etter gjentatte henvendelser om å få en detaljert oversikt over hva pengene er brukt til.

Fylkespolitikerne visste ikke hva pengene brukes til

Henrik Kierulf, nestleder i opplæringskomiteen og leder i Trondheim Høyre mener pengene er brukt på en god måte.

Men Kierulf hadde ikke oversikt over pengebruken da vi først spurte om opplæringskomiteen har kontroll med hva pengene brukes til.

Siden lokalavisa først tok kontakt har nestlederen snakket med fylkesrådmannen

- Ja, jeg har fått oversikt over hva pengene er brukt til. Inntektene går direkte tilbake til skolen, og forvaltes av skolens ledelse. Pengene går til ulike prosjekter ved skolen som skal bidra til å utvikle en havbruksutdanning i verdensklasse. Bruken av pengene er utenfor politikernes beslutning, og disponeres av skolen ved rektor i tråd med inngått avtale.

- Har dere spurt om å få en orientering om hva pengene brukes til?

- Ja, jeg har spurt fylkesrådmannen i etterkant av at Hitra-Frøya kontaktet meg. Og det er ikke noe som tilsier at pengene ikke er brukt fornuftig. Heller tvert i mot. Høyre er opptatt av at vi skal ha en havbruksutdanning i verdensklasse som gir kompetent arbeidskraft til vår region og Norge som helhet. Og vi ser at resultatene ved skolen er gode, søkermassen er stor, og at næringen er fornøyde med utdanningen, sier Kierulf.

- Hva mener du om at fylkeskommunen ikke kan gi en detaljert oversikt over hva pengene er brukt til?

- Jeg oppfatter at det foreligger en god oversikt og mitt inntrykk er at pengene er brukt på en fornuftig måte, på for eksempel samarbeidsprosjekter mot næringslivet, sikkerhetskurs og drift av båten, sier Kierulf, som innrømmer at han ikke har fått bedre oversikt over hva de 14,3 millioner kronene som er overført til ”Ekstra tildeling skole”, enn det lokalavisa har fått fra fylkesrådmannen.