hitra-frøya.no har tidligere gjengitt spørsmålene som Arvid Hammernes har leverti forkant av torsdagens kommunestyremøte i Frøya. Her er ordfører Berit Flåmo sine svar:

Spørsmål 1 + 2:

Hva var det som gjorde at rådmannen kunne underskrive intensjonsavtale på kommunens vegne?

Hvorfor ble ikke inngått intensjonsavtale lagt fram for politisk behandling?

Svar:

Rådmann har i god tro ment at dette var en avtale som rådmann kunne skrive under.

Dette var en intensjonsavtale og ikke en endelig avtale, hadde det vært en endelig avtale skulle denne vært politisk behandlet.

Ordfører er av den oppfatning at denne avtalen absolutt er i gråsonen når det gjelder om den skal kunne underskrives av rådmann eller skulle vært politisk behandlet før den underskrives.

Ordfører begrunner det med at delegasjonsreglemenetet ikke er tydlig på dette.

Spørsmålet er om det er en prinsipiell / kurant sak eller ikke.

Spørsmål 3:

Kjente ikke ordføreren innholdet i intensjonsavtalen før den var underskrevet av rådmannen? En bakgrunn for spørsmålet er det som står i Hitra Frøya 07.05.13 om dette.

Svar

Nei, ordfører kjente ikke til avtalen før den ble underskrevet.

Ordføreren kjente til at en prosess var på gang om at Salmar ønsket å søke om en visningskonsesjon og at de hadde henvendt seg til prosjektleder Svein Jarle Midtøy vedrørende det.

Spørsmål 4:

Medfører det riktighet slik det står i Hitra Frøya 07.05.13 at Frøya kommune trakk seg ut av samarbeid med Måsøval fiskeoppdrett om visningskonsesjon for oppdrett?

Hvis svaret er ja, var begrunnelsen at man ikke kunne forplikte seg til en enkelt næringsaktør?

Svar:

Dagens politiske og administrative ledelse kjenner ikke til at Måsøval fiskeoppdrett har henvendt seg til Frøya kommune om visningskonsesjon for oppdrett.

Dette har rådmannen fått i oppdrag fra ordfører og sjekke ut hva som egentlig er sagt og gjort i sakens anledning. Det vil komme en orientering til formannskapet om dette når alle forhold er undersøkt.

Spørsmål 5

Hva ligger i intensjonsavtalens eksklusivitet om at Salmar Farming AS skal ha en eksklusiv rett til å inngå et samarbeid med Senteret (Frøya Kultur- og Kompetansesenter) for å presentere unnskapsformidling om og visning av oppdrettsproduksjon/oppdrettsdrift i praksis?

Svar:

Først presiseres at nevnte avtale kun er en intensjonsavtale. Det betyr at alle forhold forutsettes nærmere avklart/definert i en konkret og uttømmende avtale dersom det skulle vis seg at avtalepart får omsøkt konsesjon. Ved underskriving er denne klausulen forstått slik at Salmar ASA og Salmar Farming AS gis en eksklusiv rette til å inngå samarbeid med senteret om de landbaserte siden ved driften av en slik konsesjon. En la da til grunn at det var utenkelig at det noen gang ville bli tildelt mer enn èn slik konsesjon i Frøya. Å få de landbaserte aktivitetene som en slik konsesjon innebærer inn i senteret, ble ansatt å være svært verdifullt for senteret faglig og sannsynligvis økonomisk svært gunstig  også for  kommunen.

Spørsmål 6.

Er ikke intensjonsavtalen en sak av prinsipiell karakter?

Svar:

En legger til grunn at spørsmålet i realiteten handler om hvorvidt det var riktig å behandle saken administrativt og ikke politisk. Dette er det  vanskelig å gi noe ”riktig” svar på. Noen vil hevde at siden noen får en eksklusiv rett, er dette i realiteten  av  prinsipiell karakter. Imidlertid er avtalen klart definert som en intensjonsavtale – et uttrykk for vilje til samarbeid dersom en del betingelser er oppfylt. Slike betingelser  forutsettes avklart gjennom en konkret avtale ved evt. tildeling av konsesjon. En slik avtale må selvsagt  behandles politisk da den kan komme til å forplikte kommunen økonomisk over et lengre  tidsrom. Intensjonsavtalen forplikter ikke kommunen økonomisk og den er klart tidsavgrenset til ett år.

I ettertid har en for øvrig blitt oppmerksom på at Sør-Trøndelag fylkeskommune i sin forhandling med annen oppdrettsaktør  i 2011/2012 la opp til samme prosedyre. Saken ble behandlet administrativt av fylkeskommunen v/Frøya videregående skole med forutsetning om senere politisk behandling av evt. konkret avtale.