Høyre og FrP fremmet denne uka i Fylkesutvalget forslag om at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke skulle påklage vedtak om fradeling av boligtomt på eiendommen til Terje Fjeldvær på Ansnes.

Forslaget ble nedstemt av SP, AP, SV, KrF og MDG mot H og FrP sine stemmer.

Fikk gehør for klage

Grunneier Terje Fjeldvær har tidligere søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Ansnes boligfelt, til å fradele en boligtomt. Søker fikk administrativt avslag fra søknaden i Hitra kommune, med henvisning til at tiltaket representerte en omdisponering av friareal og gangsti til boligformål.

Vedtaket ble påklaget, og det ble vist til at bruken av området har endret seg siden planen ble vedtatt, blant annet ved at det ikke lenger er behov for gangvei gjennom området. Det viser også til at det er opparbeidet lekeplass, badestrand med badehus, fotballbane og grillplass i nærområdet.

Teknisk komité behandlet klagesaken i mai. De viste til at Langfjæra er opparbeidet som godt friområde i umiddelbar nærhet til tomta, og at det derfor er lite sannsynlig at denne tomta blir opparbeidet som friområde.

Teknisk komité valgte å ta klagen til følge, og ga søkeren dispensasjon til å fradele boligtomt.

Saken ble sendt videre til fylkeskommunen, og der ble det vedtatt å påklage vedtaket til teknisk komité på Hitra.

Frustrert

Henrik Kierulf (H) og Anita Gilde (FrP) beklager vedtaket.

-Vi blir frustrert over at fylkeskommunen kommer med innsigelser i vedtak som folkevalgte på Hitra har fattet. Vi er opptatt av å respektere lokaldemokratiet. Fylkeskommunen skal ikke overkjøre lokale vedtak, sier Henrik Kierulf (H)

Både Høyre og FrP mener at viktige hensyn er ivaretatt i saken.

Anita Gilde (FrP) tok opp momentene om at allmennhetens tilgang til sjøen er sikra, at det er avsatt store arealer til nærmiljøanlegg og friluftsformål og at den nye tomta ville være en naturlig forlengelse av boligrekka.

-Dette er en typisk sak hvor vi burde ha vært på befaring for å skjønne det lokale vedtaket. Det er lett å sitte på et kontor i byen å fatte vedtak som innebærer knuste boligdrømmer, sier en frustrert Gilde.