Lerøy Seafood Group søkte om tillatelsene i samarbeid med Fjord Solutions og deres utviklingspartnere Egersund Net og AKVA group.

«Fjord Farm» er et er et komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslag. Ifølge Lerøy vil konseptet muliggjøre havbruk i fjordarealer som i dag ikke er tatt i bruk, samtidig som miljø og fiskehelse ivaretas på en god måte.

Fiskeridirektoratet melder fredag at de har avslått søknaden, og at de har gjort en totalvurdering opp mot vilkåret om betydelig innovasjon, skriver iLaks.no. Konklusjonen er at det omsøkte konseptet som helhet ikke medfører utvikling av teknologi som oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

Slamoppsamlingssystem har nyhetselementer

Tross avslaget, mener Fiskeridirektoratet at prosjektets slamoppsamlingssystem har nyhetselementer, og at det samtidig vil være en forbedring sammenliknet med alminnelig kjent teknologi og allerede omsøkte konsepter.

Dette fordi det vil kunne bidra til å løse næringens utfordringer med organisk utslipp på lokaliteter med svak resipient.

– Helt ordinær flåte

I søknaden skriver Lerøy at «Fjord Farm» vil være en spesialtilpasset flåte fra AKVA group. Den har en lagringskapasitet på 450 tonn fôr og 400 tonn slam.

Fiskeridirektoratet mener flåten fremstår som «helt ordinær med nødvendige tilpasninger».

«Direktoratet mener at ikke er noe vedrørende selve flåten som innebærer utvikling i den grad utviklingstillatelser legger opp til, og flåten bidrar derfor ikke til den kumulative vurderingen av prosjektets innovasjonspotensiale.»

Kan redusere rømming

Second Barrier-systemet, som i realiteten består av et dobbelnotkonsept med en tilpasset flytekrage og bunnring, vurderes å kunne bidra til å redusere rømmingsrisiko.

«Dette da det benyttes en dobbelnot. Flytekragen vurderes å innebære et nyhetselement, da det ikke eksisterer tilsvarende etter hva direktoratet kjennet til. Flytekragen vurderes likevel å være naturlig videreføring av alminnelig kjent teknologi da det hovedsakelig er nødvendige tilpasninger som gjøres.»

Mener det ikke løser utfordringer med lus

Når det gjelder Pre-Water Shield og Integrated Water Shield-systemene, finner direktoratet at det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt disse vil fungere som forutsatt.

«Søkers hypotese er at dette vil begrense mengde lus og luselarver i anlegget og slik hindre lusepåslag. Søker burde etter direktoratets syn i større grad ha redegjort for og utført tester som viste at det var mulig å opprette, samt opprettholde et tilfredsstillende vannskjold i Water Shield-systemet da det ikke tildeles tillatelser til hypotesetesting. Teorier bør være basert på grundig, faglig arbeid før de realiseres. Det vurderes til å ikke være tilstrekkelig godtgjort at systemet kan fungere som beskrevet. Basert på dette kan systemet heller ikke vurderes å bidra til å løse næringens utfordringer med lakselus», skriver direktoratet.