I formannskapets budsjettforhandlig ble det blant annetvedtatt at frøyas elever skal minst opp på landsgjennomsnittet i de nasjonaleprøvene. I kommunestyret torsdag blir en tilstandsrapport for frøyaskolene lagtfrem for politikerne i forbindelse med skoledebatten, som en del avbudsjettforhandlingen og handlingsplan 2013-16.

- Det er en omfattende rapport som er utarbeidet iforbindelse med Kunnskapsløft Frøya, sammen med virksomhetslederne. Den viserhvor landet ligger, og hvilke utfordringer de enkelte skoler og rådmannen serfor seg. Utfordringen for politikerne er å komme med realsistiske målsetninger.Det er umulig å vedta et mål innenfor en bestemt tid, men man må ha ambisjon omå nå et mål, sier Hellevik, som er strategisk rådgiver for utvikling i oppvekstfor rådmannen.

- Det er vanskelig å oppsummere hele tilstandsrapporten pågrunn av at det er forskjellige utfordringer for hver skole. Men jeg kan si athver skole har noe å strekke seg etter for å komme opp på landsgjennomsnittet,sier Hellevik.

Men han har tro på at målet kan nås.

- Jeg har tro på at landsgjennomsnittet kan nås. Det eringenting i veien med elevene, lærerne eller skolene. Jeg har vært ute på hverenkelt skole og barnehage, og det jeg har sett tegner bra. Viljen og interessentil hver enkelt skole for å bli bedre er absolutt til stede, mener Hellevik.