Innen sommerferien skal Hitra-politikerne ha valgt hvordan man tenker å løse utfordringa med presset kommuneøkonomi, som ble diskutert også i forbindelse med behandlinga av 2016-budsjettet tilbake i desember. Formannskapet har bedt rådmannen om å legge fram en todelt sak, der den ene går på forslag om driftstilpasning fra 2017 - eller det som i dagligtale vil være en kuttplan. Alternativet er innføring av eiendomsskatt fra 2018. Formannskapet behandler saken i møte 21. juni før sluttbehandling i Hitra kommunestyre den 22. juni.

Rådmannen har nå lagt fram ei liste over hvordan hovedområdene bør spare for å nå målet om innsparinger på totalt 6,6 millioner kroner. (se lista lenger ned i saken). og har bedt om at komiteene ferdigstiller sine arbeid slik at forslagene kan tas inn ved behandling av 2017-budsjettet nå i desember.

Helsekutt-forslag

Helse- og omsorgsområdet er hvor man foreløpig er mest konkret. For å spare 1,1 millioner kroner har helse- og oppvekstkomiteen vedtatt å foreslå at Melandsjø omsorgssenter ikke skal være bemannet hele døgnet. Komiteen har også foreslått å redusere stillingsandelen til livsgledekoordinatoren og driftsavtalen med Kvalvika aktivitetssenter. Ved å gjennomføre disse kuttene vil kommunen spare 1 million i 2016. I 2017 er målet for helse- og oppvekstkomiteen å spare 1.1 millioner, men det er ennå ikke klart hvilke tiltak som skal gjøres for nå dette målet.

- Driftstilpasningene for 2017 må ses i sammenheng med de kuttene vi gjør i år, sier leder for helse- og oppvekstkomiteen, Torfinn Stub (V).

- Ønsker ikke nedleggelser av skoler

Oppvekstkomiteen har ingen konkrete forslag om hvor man skal ta inn penger å legge fram i formannskapsmøtet tirsdag. Det forteller komiteleder Sigbjørn Glørstad (Ap). Han sier de vil bruke tiden fram mot behandlingen av budsjettet for 2017 i desember for å diskutere forslag til innsparinger.

- 2.5 millioner er mye penger, og verken vi eller rådmannen ønsker nedleggelse av skoler, sier Glørstad. Alternativet til de kommunale kuttene har vært å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.

Lista

Her er kutt-lista rådmannen har foreslått:

Administrasjon: 1 100 000

Skole (inklusive eventuelle innsparinger drift): 2 500 000

Barnehage: 0

Helse: 1 100 000

Pleie- og omsorg: 0

Sosiale tjenester: 0

Brann: 800 000

Kultur: 1 100 000