Lokalavisa stilte alle partiene det samme spørsmålet: Hvordan vil folk på Hitra og Frøya merket at DITT parti får regjeringsmakt?

Her er det de svarte:

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi sier et klart nei til sentraliseringen Høyre- / FrP- regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder. Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor du bor.

Forsvaret

Senterpartiet vil ikke redusere Heimevernet. Vi ønsker å opprettholde hærens helikoptre og vi vil beholde sjøheimevernet. Lokalt så minnes vi storbrannen på Frøya hvor hærens helikoptre sammen med sivil innsatsgruppe gjorde en fabelaktig innsats. Vi har også i fremtiden behov for den unike ressursen som lokalkunnskapen til lokalt heimeværn / Sjøheimeværnet besitter. Hærens helikoptre er mobile og anvendelige også til annet enn forsvarsoppgaver.

Statlige arbeidsplasser

I vår region er det snart ikke en eneste statlig arbeidsplass, dette er et resultat av sittende regjerings sentraliseringsiver. Senterpartiet ønsker å realitetsbehandle de klagene som ble levert i forbindelse med gjennomføringen av politireformen. Dette for at de lokale innspillene, i stede for å bli avvist, skal få den behandlingen og gjennomgangen som de fortjener i prosessen.

Kommuneøkonomi / kommunereformen

Kommunene må sikres økonomiske like vilkår og ikke som nå, bli presset gjennom tvungen økonomisk styring til å tro at store kommuner, driftes så mye bedre enn små og mellomstore norsk kommuner. Hitra ble jo som kjent kåret til beste kommune i Norge på helse og omsorgstjenestene i kommunebarometret. Dette på tross av at Hitra bare er en middels stor kommune.

I følge Kommunal Rapport er folk i små og mellomstore kommuner mest fornøyd med de kommunale tjenestene. Med dette som bakteppe vil Senterpartiet stoppe kommunereformprosessen og la frivilligheten seire. Det har bestandig vært slik at kommuner som frivillig ønsker å slå seg sammen, de gjør det. Tvang har sjelden eller aldri ført noe godt med seg i gjennomføring av prosesser. Regjeringspartiene har klart og tydelig i sine programmer sagt at de vil fortsette kommunereformen med fornyet styrke i de neste fire årene dersom de blir gjenvalgt.

Bruk stemmeretten, stem på Senterpartiet.

Hitra Senterparti