I kommende formannskapsmøte 26. januar står kommunereformen på sakskartet i Snillfjord kommune.

Denne gang er det Orkdalsalternativet som vurderes. Rådmannen mener i sin innstilling at dette er et godt alternativ.

- For innbyggerne i Snillfjord kommune, i et perspektiv som vi blir utfordret på å se (30-50 år), vil orkdalsalternativet være et meget godt valg for å opprettholde de gode tjenester og levekår en hver kommune ønsker og vil gi sine innbyggere.

I innstillingen foreslås det derfor at Snillfjord kommune vedtar å gå videre med forhandlinger om en intensjonsavtale som et grunnlag for en eventuelt sammenslåing i tråd med Orkdalsalternativet Som forhandlingsutvalg foreslås valgt ordfører, varaordfører og opposisjonsleder samt rådmannen som sekretær.

Nå er det Hitra, Frøya og Snillfjord som gjelder Hitra kommunestyre har gjort sitt hittil mest konkrete veivalg, mot en eventuell kommune-sammenslåing.

Ny storkommune

I forbindelse med kommunereformen har kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal, Skaun, Snillfjord og Rindal samarbeidet om å utrede mulighetene ved en eventuell sammenslåing til en ny stor kommune. Utredningen fokuserer på de felles utfordringene kommunene står overfor de kommende årene og på hvordan en kan møte utfordringene på en bedre måte sammen.

Kommunenes øverste ledergrupper har deltatt i utredningsarbeidet, og det har vært drøftinger med ordførerne som styringsgruppe underveis. Utredningsarbeidet ble ferdigstilt i oktober/november, og i desember var ordførerne samlet for å starte prosessen med å utvikle en intensjonsavtale.

Denne avtalen skal legges til grunn for en eventuell kommunesammenslåing.

Etter møtet ble det utarbeidet en skisse med mulige mål og intensjoner. Dokumentet omhandler både samfunnsutvikling, tjenester, organisasjon, økonomi ogdemokrati.

Robust alternativ

Rådmannen i Snillfjord mener Orkdalsalternativet det det klart mest robuste alternativet som Snillfjord kommune er med å utrede i.

- Her vil en få en kommune på tett oppunder 30.000 innbyggere, det er solid økonomi i alle kommuner per i dag og sammen kan en få til en meget «slagkraftig» kommune. En vil også kunne ha fokus på utvikling og bygge solide faglige- og gode tjenestetilbud, mener rådmannen.

Men rådmannen har oså noen betenkeligheter som må nevnes.

- En kommune av denne størrelsen (geografisk) vil måtte jobbe seriøst og godt med tettsteds- og næringsutvikling. Det må være tydelige signaler om at omlandet også skal sees og være en del av den store kommunen, hvor Orkanger er det store tettstedet. Det vil også være avgjørende for tilhørighet og opplevelsen av å være innbygger i en slik kommune at tjenestene så langt det er forsvarlig blir gitt der folk bor, og at det ikke under en hver pris skal og må sentraliseres.

- Når det er sagt så vil en kommune på denne størrelsen ha «muskler» og evne til å opprettholde en desentralisert struktur i langt større grad enn en mindre kommune.

- Om Snillfjord kommune skal gå inn med deler av eller hele kommunen vil det være opp til politikere og innbyggerne og avgjøre. Dette er «orkdalsalternativet» innforstått med gjennom de samtaler og den utrednings som foreligger, skriver rådmanen.

De to andre andre alternativene som er aktuelle for Snillfjorder Hitra/Frøya

og Hemne/Nordmøre