Hitra formannskap har vedtatt sin budsjettinnstiling for neste år, og økonomiplan for fire år fram i tid. Det ble gjort svært få endringer på rådmannens forslag, som lokalavisa har presentert tidligere. Det flyttes kun på en halv million i driftsbudsjettet for neste år. Denne går i fordel oppvekstsektoren, og spesifikt til barnehage.

Føringen fra ordfører Ole Haugen (Ap), som lanserte forslaget, er at midlene skal sikre en utvidelse av kapasiteten på Barman oppvekstsenter, slik at de kan tilby fire flere barnehageplasser enn i dag.

På investeringsbudsjettet ble det også gjort kun en tilføyelse. Det skal settes av 3,5 millioner kroner i  2013 til bygging av ny småbarnsavdeling ved Fillan barnehage.

Som lokalavisa har skrevet om før, satser Hitra kommune stort på å etablere et livsstils-/folkehelsesenter. Dette utgjør den største enkeltinvesteringen neste år, med 18,4 millioner kroner.

Budsjettet legges nå ut på høring, og skal endelig vedtas av kommunestyret i desember.