To skogeiere på øst-Hitra fikk tilskudd fra staten til å gjødsle til sammen 215 dekar skog.

I slutten av juli ble rundt 12 tonn grovgranulert gjødsel sluppet over unge plantefelt av furu og gran fra helikopter.

Gjødslingen organiseres gjennom Allskog, som er skogeiernes samvirke nord for Dovre.

- I furufeltene håper vi å følge opp med oppkvisting.  Dette vil trolig gi et svært ettertraktet og kostbart trevirke i fremtiden. Alle felten bør følges opp med ungskogpleie, sier Rolf Stamnestrø i Allskog.

Det ventes en nærmest umiddelbar effekt på veksten etter gjødslingen, og det beregnes en fremskyving av hogstmoden skog med rundt 20 år.

Gjødslingen koster drøyt 400 kroner per dekar, og det forventes en avkastning på 20 prosent.

Staten gir tilskudd på 40 prosent til gjødsling av skog som klimatiltak, ved at økt tilvekst gir økt binding av CO2.  Resten dekkes av Nærings- og miljøtiltak i skogbruket- tilskudd, og midler fra Skogfondet.