Bomiljø 1 og 2 opprettholdes

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti kom også med et forslag til to tilleggspunkt til vedtaket, der de ber om at de skal ha en ”god faglig og politisk evaluering av tiltaket innen første juni 2009, og at sykehjemsplassene ved bomiljø en og to opprettholdes som i dag.

To forslag om stopp

Tom Skare (FrP) la frem et forslag om å stoppe avhjemlingen av sykehjemmet, og beholde dette som det er i dag. Forslaget falt med bare fire stemmer for.

Heller ikke Nils Vang og KrF fikk gehør for sitt forslag om å stoppe omleggingen på sykehjemmet. KrFs forslag fikk kun én stemme, resten gikk for formannskapets innstilling da de to forslagene ble satt opp mot hverandre.