Som eierkommune får Hitra kommune nå flere saker på bordet der de må ta stilling til om de skal bruke sin forkjøpsrett til b-aksjer i Trønderenergi.

Sist var i forbindelse med at Trønderenergi kjøper Malvik E-verk, og forhandler med Tydal kommunale energiverk om kjøp av nettvirksomheten der.

I og med at det handler om eiendomsalg/kjøp, må slike saker i utgangspunktet behandles av kommunens høyeste organ, kommunestyret.

I siste kommunestyre orientere ordfører Ole Haugen om aktiviteten i Trønderenergi, og gjorde det klart at det vil komme flere saker som Hitra kommune må ta stilling til.

Særlig i forbindelse med vindkraftutbyggingsprosjektene kraftselskapet er involvert i, vil det være behov for aksjeutvidelse, og hver gang må Hitra som eierkommune behandle sak.

Haugen utfordret kommunestyret: er det i hele tatt aktuelt i overskuelig framtid at Hitra skal kjøpe opp b-aksjer i Trønderenergi?

Ingen tok ordet, og Haugen ba dermed om at kommunestyret kunne delegere myndighet til formannskapet, slik at de kan behandle denne type saker, og dermed få de kjappere ut av veien. Et enstemmig kommunestyre sa ja til det.